Regulamin zadawania pytań

Masz pytanie do Wójta?

Wójt za pośrednictwem naszej witryny będzie odpowiadał na Państwa pytania.

Regulamin zadawania pytań

 1. Do informacji zawartych w Panelu "Zadaj pytanie" mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 2. Odpowiedzi na pytania zadane poprzez panel "Zadaj pytanie" udziela Wójt Gminy Ujazd  lub wskazana przez niego osoba, najbardziej kompetentna w zakresie konkretnego zagadnienia.
 3. Dostarczanie dokumentów, informacji lub zadanie pytania poprzez panel "Zadaj pytanie" nie jest sposobem doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Ujazd w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
 4. Odpowiedzi udzielane są wyłącznie na pytania w zakresie spraw służbowych dotyczących funkcjonowania urzędu oraz spraw związanych z ogółem mieszkańców.
 5. Odpowiedzi udzielane na pytania publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 6. Osoba korzystająca z możliwości zadania pytania lub przekazania informacji nie może podawać fałszywych treści, używać sformułowań obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc, nieprzyzwoitych, poniżających, złośliwych, wyrażających nienawiść, naruszających cudzą prywatność, obrażających uczucia religijne oraz gróźb i treści z innych względów prawnie niedopuszczalnych wobec osób i urzędu. W przypadku ujawnienia w pytaniu w/w niedopuszczalnych zwrotów, nie zostanie na nie udzielona odpowiedź, a pytanie nie będzie publikowane. Pytania deprecjonujące pracę urzędników i obraźliwe w stosunku do nich pozostaną bez odpowiedzi.
 7. Na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane.
 8. Nie będą rozpatrywane pytania:
   - obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
   - naruszające dobra osobiste oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą,
   - nie dotyczące spraw służbowych.
   - na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
   - które naruszają ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 9. W panelu "Zadaj pytanie" obowiązuje bezwzględny zakaz reklam.
 10. Urząd Gminy w Ujeździe nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do panelu "Zadaj pytanie" spowodowany przez osoby trzecie, a w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łącz telekomunikacyjnych, energii elektrycznej itp.
 11. Odpowiedź udzielona przez Wójta Gminy Ujazd na zadanie pytanie nie jest wykładnią prawa, nie rodzi skutków prawnych, nie może być wykorzystana w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.
 12. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki Regulaminu decyduje Wójt.
 13. Wójt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 14. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z zakładki „Zadaj pytanie”  na stronie internetowej Gminy Ujazd. Zostałem/łam poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Oświadczam, iż zapoznałem się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Ujazd reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą: 97-225 Ujeździe, Plac Kościuszki 6.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z który można się kontaktować mailowo na adres iod@ujazd.com.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,  w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących  przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego wycofania przeze Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno nastąpić poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail administratora ugujazd@ujazd.com.pl
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Niepodanie danych może uniemożliwić skorzystanie z zakładki „Zadaj pytanie”.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu;