20.07.2020

OGRANICZ WIZYTY W URZĘDZIE

Ogranicz wizyty w urzędzie za pomocą Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Czytaj więcej...

debata senior

17.07.2020

Informacja TVP o ''Debacie Senior''

Szanowni Państwo Z przyjemnością informuję Państwa, że od 19 lipca 2020 wraca na antenę TVP Info ,,Debata Senior". Zatem w każdą niedzielę, o godzinie 15.00 będą prowadzone rozmowy o sprawach Wam bliskich a ważnych dla milionów seniorów w Polsce, i nie tylko. Program poprowadzi redaktor Anna Grabowska, członek Rady do spraw Polityki Senioralnej II Kadencji 2020-2024.Zapraszam wszystkich seniorów i nie tylko, bo przecież każdy seniorem będzie i na pewno w gruncie rzeczy chce nim być - lepszej alternatywy życie nie daje.Im więcej osób program będzie oglądać, tym dłużej ma on szansę pozostać na ekranie. A to tylko 30 minut w tygodniu.W imieniu Pani redaktor serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Z poważaniem Jolanta SzmidtPełnomocnik Wójta Gminy Ujazd do spraw Polityki Senioralnej Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji 2020-2024.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

09.07.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.  Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.   Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.   Gdzie szukać pomocy? Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej starostwa powiatowego.   Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1: obsługiwany przez adwokatów Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Poniedziałek: od godz. 13.00   do   17.00 Wtorek:                   od godz. 13.00   do   17.00 Środa:                     od godz.   9.00   do   13.00 Czwartek:                od godz.   9.00   do   13.00 Piątek:                      od godz.   9.00   do   13.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2: obsługiwany przez radców prawnych Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Punkt Nr 2 do odwołania będzie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, jednakże docelowo będzie mieścił się w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24 w Tomaszowie Mazowieckim.   Poniedziałek:           od godz.  9.00      do 13.00 Wtorek:                   od godz.  9.00       do     13.00 Środa:                     od godz.  13.00     do     17.00 Czwartek:                od godz.  13.00     do     17.00 Piątek:                       od godz.  13.00     do     17.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: punkt obsługiwany przez adwokatów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5 Poniedziałek:           od godz. 11.30     do     15.30 Środa:                     od godz. 11.30     do     15.30 Piątek:                      od godz. 11.30     do     15.30     Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 Wtorek:        od godz. 11.30      do     15.30 Czwartek:     od godz. 11.30      do     15.30 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – punkt obsługiwany przez radców prawnych Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia, ul. Tomaszowska 9   Poniedziałek:           od godz. 14.00                   do     18.00 Wtorek:                   od godz.  14.00                  do     18.00 Środa:                     od godz.  14.00                  do     18.00 Czwartek:                od godz.    8.00                  do     12.00 Piątek:                      od godz.   13.00                 do     17.00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 - obsługuje Fundacja „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1 Poniedziałek:  od godz.  10.00                 do      14.00 Wtorek:           od godz.  10.00                do      14.00 Środa:             od godz.  10.00                do      14.00 Czwartek:       od godz.  10.00                 do      14.00 Piątek:            od godz.  10.00                do      14.00

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje

01.07.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy 2020/2021, dotyczących następujących rodzajów świadczeń: Świadczenie „dobry start” (300+) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków będą udzielane telefonicznie (nr tel. 44 710 01 26 lub 44 710 18 63). UWAGA!!! Wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) w w/w okresie nie składa się!!!!!  (prawo do świadczeń wychowawczych jest przyznane do dnia 31 maja 2021 r.)

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

29.06.2020

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd) 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium. 2. Stypendium przyznaje się na wniosek. 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić: dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1, organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół. 4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.   ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ (Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) 1. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które: uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwojui popularyzacji sportu na terenie gminy. 2. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać: związki lub kluby sportowe, jednostki oświatowe, inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu, Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem. 3. Wnioski składa się w ciągu dwóch miesięcy: W grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego Wnioski złożone do dnia 30 grudnia – w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Czytaj więcej...

DOTACJA CELOWA

23.06.2020

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które nawiedziły nasza gminę w miniony weekend, Wójt Gminy informuje, że osoby, które poniosły szkody i starty na mieniu związku z zaistniałym zdarzeniem mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły starty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Osoby dotknięte skutkami w/w zdarzenia losowego mogą dokonać zgłoszenia osobiście w dniu 24 czerwca 2020r.( środa) w godzinach od 8: 00 - 10: 00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Os. Niewiadów z załączoną dokumentacją ( oświadczenie i dokumentacja fotograficzna); szczegóły pod numerem telefonu 44 710 18 63 lub 44 710 01 26. Wszystkie zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przez specjalnie powołaną Gminną Komisję ds. Sprawa Szacowania Strat.

Czytaj więcej...

Spis

16.06.2020

Powszechny Spis Rolny 2020

SPIS ROLNY 2020: Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

02.06.2020

Ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie Ujazd.

W celu prawidłowego rozeznania problemów społecznych wśród mieszkańców gminy i opracowania właściwej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 – 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o anonimowe wypełnienie ankiety, która pozwoli na podjęcie właściwych działań. Obowiązujący obecnie dokument traci moc z dniem 31.12.2020r., zatem koniecznym jest podjęcie właściwych działań zmierzających do opracowania nowego dokumentu. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej.   Przejdź do ankiety: https://ujazdmieszkancy.webankieta.pl/  

Czytaj więcej...

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

21.05.2020

Specjalny numer gazety Nasza Gmina

Najnowsze specjalne wydanie gazety samorządowej Nasza Gmina jest już do pobrania w Intrenecie. W numerze wiadomości na temat funkcjonowania gminy, podsumowanie działań w walce z wirusem, informacje na temat inwestycji. http://ug.ujazd.com.pl/page/details/125/nasza-gmina-rocznik-2020

Czytaj więcej...

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

21.05.2020

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r. Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%. Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł. W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

Czytaj więcej...

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

19.05.2020

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czytaj więcej...

15.05.2020

Uwaga!!! Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

ZGKiM informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 19.05.2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 -15:00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bielina, Dębniak, Kolonia Dębniak, Teklów, Wólka Krzykowska

Czytaj więcej...

Przyłączenie do sieci gazowej

06.05.2020

Przyłączenie do sieci gazowej

     Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).  W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:  1.     Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej  2.     Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej  3.     Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej  4.     Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej  5.     Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej 6.     Zawarcie umowy kompleksowa dostarczania paliwa gazowego  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej:  https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1  Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej (w tym m.in. dotyczące otrzymanych warunków przyłączenia, podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej, czy realizacji zawartej umowy) należy się skontaktować z  Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim  ul. Krakowskie Przedmieście 112  97-300 Piotrków Trybunalski  tel.: 42 675 92 00 wew. 1     Portal przyłączeniowy Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zachęca do skorzystania z nowej usługi - Portal przyłączeniowy dostępnej pod adresem internetowym: https://www.psgaz.pl/portal-przylaczeniowy   Portal przyłączeniowy to system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia nieruchomości poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail.   Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie Umowy o przyłączenie wymaga tradycyjnej formy pisemnej.   Wszyscy Klienci mogą złożyć wnioski przez Portal przyłączeniowy.   UWAGA: Klienci, którzy będą składać wnioski o przyłączenie na obszarach, gdzie nie mamy wdrożonej pełnej funkcjonalności Portalu przyłączeniowego, otrzymają powiadomienie o zarejestrowaniu wniosku w PSG sp. z o.o. W tych przypadkach, dalsza korespondencja będzie odbywała się z pominięciem Portalu przyłączeniowego w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej.  

Czytaj więcej...

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

06.05.2020

ARiMR: W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020. 60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa. DO 500 TYS. ZŁ NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWIE Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników, którzy planują zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro. Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych,  60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.  Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. WNIOSKI DO 29 MAJA W obu kończących się w ostatni piątek maja naborach wnioski o przyznanie wsparcia należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wnioski można przekazać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Czytaj więcej...

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

05.05.2020

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR. O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Czytaj więcej...

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

29.04.2020

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.   280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom z terenu całego kraju ponad 93 mln zł. W województwie łódzkim wydanych zostało już łącznie ponad 22,5 tys. decyzji na kwotę pomocy 61,8 mln zł (jest to stan na 28.04.2020). ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.   Po ubiegłorocznej suszy rolnicy w całym kraju złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł. W województwie łódzkim złożonych zostało wówczas 44390 wniosków.  

Czytaj więcej...

29.04.2020

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że zalecenia na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów znajdują się pod linkiem podanym poniżej:https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

Czytaj więcej...

Nowe rozwiązania w Tarczy 2.0

29.04.2020

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Nowe rozwiązania w Tarczy 2.0

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej. Zwolnienie ze składek Oprócz dotychczasowych uprawnionych, ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych. Świadczenie postojowe ponowna wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. Bez naliczania odsetek Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to skierowane jest do osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga dotyczy wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Składajmy wnioski drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Czytaj więcej...

Komunikat Poczty Polskiej do mieszkańców

23.04.2020

Komunikat Poczty Polskiej do mieszkańców.

Komunikat Poczty Polskiej do mieszkańców - właścicieli budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (Art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe). Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej. Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym. Dziś przy dużej części posesji, nie ma skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.

Czytaj więcej...

logo ZUS

17.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.   Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.   Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek: •             RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, •             RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający), •             RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, •             RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej. Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć: •             drogą elektroniczną przez PUE ZUS, •             za pośrednictwem poczty, •             osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czytaj więcej...