11.02.2020

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - etap II

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Ujazd informuje, że do dnia 18 lutego 2020 roku będzie prowadzony nabór mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu: 1.            Instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz rocznego zużycia wody, 2.            Instalacji fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej. 3.            Wymiany kotłów opalanych węglem na piec opalany biomasą (pellet) spełniający warunki techniczne dla kotła co najmniej klasy 5. Głównym celem wymiany pieców jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Wstępne warunki uczestnictwa: 1.            Łączna moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 6,5 kWp. 2.            Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości oraz wyraża zgodę na użyczenie Gminie Ujazd nieruchomości w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz na cele realizacji projektu. 3.            Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,  instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Ujazd, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy. 4.            Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu tj. Mieszkaniec ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej instalacji urządzenia  ok. 1 800,00 zł. (do 28.02.2020 r.). Wysokość jaką poniesie gospodarstwo domowe to 15 % kosztów netto (zakupu instalacji) + podatek Vat 8% od wkładu własnego oraz wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. wykonanie części niekwalifikowanych instalacji, przeróbek instalacji co, cwu, wentylacyjnej, wkładu kominowego, zakup grzałki itp.). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 5.            Uczestnik składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalność gospodarczej, rolniczej oraz agroturystyki w budynku mieszkalnym pod adresem zgłaszanej nieruchomości. 6.            Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie - z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń. 7.            Uczestnik składa  oświadczenie, że  nie posiada jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Ujazd z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.01.2020r.) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.02.2020r. złożyć w Urzędzie Gminy w Ujeździe osobiście (pokój nr 22) od poniedziałku do piątku wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe  (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej: Dokumenty do pobrania: Prezentacja OZEDeklaracjaZałącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowejOświadczenieUmowa użyczenia Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 44 719 21 29  wew. 43 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22.Informacja dla mieszkańców - 2020 r.

Czytaj więcej...

20.01.2020

„Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej” - zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r,, w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro. Program spotkania zakłada omówienie następujących zagadnień: 1.Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:     - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;     - powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;     - zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;     - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;     - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2.Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 3.Konsultacje indywidualne. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”. Rekrutacja trwa do 28.01.2020 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13 www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej...

20.01.2020

Uwaga! Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi  nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej: W dniu 03.02.2020 r. w godzinach 8:00-15:00 w miejscowości Maksymów dz. 215/5, 215/3,215/17. W dniu 03.02.2020 r. i 04.02.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w miejscowościach Stasiolas oraz Kolonia Ujazd.

Czytaj więcej...

I Otwarty konkurs ofert

14.01.2020

I otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 r.Ogłoszenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 7 stycznia 2020 roku dotyczące otwartego konkursu ofertUchwała Nr XVII/145/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rokWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Czytaj więcej...

07.01.2020

Awaria sieci wodociągowej w Ujeździe

ZGKiM informuje, że w dniu 07.01.2020 r. w związku z awarią sieci wodociągowej na Placu Wolności w Ujeździe od godziny 12:00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte miejscowości: Ujazd - ul. Wolborska, ul. Leśna, ul. Zagajnikowa, część ulicy Kościelnej, Plac Wolności, Ujazd - Przedmieście, Kolonia Ujazd, Stasiolas, Helenów.

Czytaj więcej...

Zmiana kont bankowych Urzedu Gminy w Ujeździe !!!

02.01.2020

Zmiana kont bankowych Gminy Ujazd !!!

Rachunki bankowe Gminy Ujazd obowiązujące od 11 stycznia 2020 roku: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Rachunek bankowy z tytułu opłaty m.in. skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego 55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Rachunek bankowy z tytułu dochodów  z działalności gospodarczej 48 9291 0001 0170 4068 2000 0370 Rachunek bankowy z tytułu wadium, depozytu 68 9291 0001 0170 4068 2000 0010 Rachunek bankowy budżetu dla dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach z urzędów skarbowych  Uwaga !!! Wpłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualnie nadany numer rachunku bankowego. O nowych numerach indywidualnych rachunków bankowych Mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie, przed terminem płatności w decyzjach w sprawie wymiaru podatku na rok 2020 oraz zawiadomieniach  o wysokościach opłaty za odbiór odpadów.  Obsługę kasową od 11 stycznia 2020 roku prowadzi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia w Ujeździe Plac Wolności 12 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:15  Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Ujeździe pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 38, numer pokoju 16

Czytaj więcej...

1

23.12.2019

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe

Wigilia w klubie Senior + w Ujeździe Odbyło się spotkanie Wigilijne uczestników klubu Senior + w Ujeździe, na które przybyli: Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Wilkowski oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pani Jolanta Łuczka-Nita.  Swoją obecnością zaszczyciła również Pani Irena Plucińska poetka ziemi opoczyńskiej. Koordynator klubu Senior + Jolanta Szmidt powitała zaproszonych gości. Składając życzenia wszystkim uczestnikom spotkania życzyła: „Łamiąc się białym opłatkiem, życzę Wam oby „czar” Bożego Narodzenia na zawsze pozostał w Waszych sercach i byście wracając szczęśliwi po Świętach do Waszych zajęć, obdarzali się uśmiechem, dobrocią i życzliwością”. Następnie przekazała również życzenia w postaci bombek choinkowych od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg dla Seniorów Gminy Ujazd, dla Pana Wójta Artura Pawlaka za podejmowane inicjatywy na rzecz Seniorów Gminnych oraz na ręce Przewodniczącego Rady Gminy dla wszystkich radnych za udzielane wsparcie Seniorom. W swoich życzeniach Wójt Gminy Ujazd Pan Artur Pawlak podkreślił jak ważną rolę pełnią Seniorzy życząc dużo zdrowia oraz jak najdłuższej aktywności. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych śpiewano kolejnym, rozkoszowano się poezją z tomiku Pani Ireny Plucińskiej „Nie wszystko jest różowe” z mottem poetki: „Nie wszystko jest różowe A może szczęście to tylko senne widziadło Wiem, że istnieje Ale nigdy mnie nie nawiedziło”

Czytaj więcej...

13.12.2019

Akcja odławiania bezpańskich psów w miejscowości Osiedle Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że w dniu 19.12.2019r. (czwartek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezpańskich psów, błąkających się po terenie Osiedla Niewiadów. Odławianie psów dokonywać będą wykwalifikowani pracownicy schroniska, z którym Gmina Ujazd ma podpisaną umowę.   Mając na uwadze powyższe, prosi się właścicieli psów o zachowanie szczególnej ochrony i nadzoru nad swoimi pupilami (nie pozostawiać psów bez nadzoru).                                                                                                                      Wójt Gminy Ujazd                                                                                                               (-) mgr inż. Artur Pawlak

Czytaj więcej...

biomasa

12.12.2019

Informacja o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą.

INFORMACJA   Drodzy mieszkańcy, W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, informuję o możliwości wymiany dotychczasowego pieca na piec opalany biomasą (pelet) spełniający wymagania co najmniej klasy 5. W budynkach objętych zadaniem zostanie przeprowadzona ocena energetyczna  określająca moc nowego źródła ciepła oraz dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji zadania.   Zadaniem mogą zostać objęte: 1.budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, w których nie może być zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza, 2. budynki w których wykonano już docieplenie ścian, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 719 21 29 wew.43 w godz. 12.00-14.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ujazd  pok 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.   Realizacja zadania zależna jest od uzyskania przez Gminę Ujazd środków z UE.

Czytaj więcej...

11.12.2019

Wyniki konsultacji projektu programu pn. '' Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020''

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020" Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020"

Czytaj więcej...

09.12.2019

"Czyszczone kominy to mniejszy smog"

Czytaj więcej...

05.12.2019

Uwaga!!! Przerwa w dostawie wody

ZGKiM informuje, że ze względów technicznych planowane na dzień 05.12.2019 r. (czwartek) prace na ujęciu wody Tobiasze zostały przerwane. Dokończenie prac oraz przerwa w dostawie wody nastąpi w dniu 06.12.2019 r. (piątek) w godzinach 9:00-15:00 w miejscowościach: Tobiasze, Sangrodz, Dębniak, Kolonia Dębniak, Bielina, Teklów, Wólka Krzykowska. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

02.12.2019

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Tobiasze, Sangrodz, Kolonia Dębniak, Dębniak, Bielina, Teklów, Wólka Krzykowska

Czytaj więcej...

Lider Przedsiębiorczości

29.11.2019

,, Ujazd Wzorową Gminą - Lider Przedsiębiorczości”.

Gmina Ujazd została nagrodzona „Statuetką wzorowych”, jako samorząd, który w ostatnich latach przeprowadziły szereg inwestycji i zrealizowały programy podnoszące, jakość życia mieszkańców. To ogromne wyróżnienie zarówno dla władz gminy, przedsiębiorców jak i społeczności lokalnej. Co zaakcentował podczas dekoracji Statuetką ,,Lidera Przedsiębiorczości” Wójt Artur Pawlak.       Odbierając nagrodę podziękował podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy Ujazd i zadedykował im tę statuetkę podkreślając jak ważna:,, jest współpraca pomiędzy samorządem gminnym a przedsiębiorcami”. Wzorowa Gmina to konkurs Ogólnopolski organizowany, co 4 lata.  "Statuetka Wzorowych"- przyznawana jest przez Kapitułę samorządom, które wyróżniają się tworząc klimat przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Konkurs Wzorowa Gmina to docenienie ciężkiej pracy Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.    Ideą konkursu jest motto „Ucz się od najlepszych”! To właśnie takie miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m. in: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Cieszymy się, że taka gminą jesteśmy na arenie ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

Zamknięcie drogi DW 713

22.11.2019

Zamknięcie DW713 na odcinku Karpin - Ujazd

Drodzy mieszkańcy, drodzy użytkownicy drogi wojewódzkiej Nr 713   W dniu 19 listopada b.r. uzyskaliśmy informację od wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., o wprowadzeniu od dnia 26.11.2019r. zmiany organizacji ruchu na tej drodze na odcinku od miejscowości Karpin do miejscowości Ujazd, polegającej na zamknięciu w/w odcinka drogi. Z informacji uzyskanych od „ERBEDIM” Sp. z o.o. wynika, że zamkniecie drogi wojewódzkiej Nr 713 potrwa około jednego roku, tj. do miesiąca października 2020r. Zamknięcie nie będzie dotyczyło dojazdów docelowych (w tym do firm) oraz pojazdów transportu zbiorowego. Za wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi robotami w imieniu w/w wykonawcy robót oraz Zarządcy drogi wojewódzkiej przepraszamy. W załączeniu plan objazdów otrzymany od Wykonawcy robót.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Mikrograntów

20.11.2019

Podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów Ujazd 2019

W dniu 20 listopada odbyło się podsumowanie Lokalnego Programu Mikrograntów pn: „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych Ujazd 2019”. Celem głównym Lokalnego Programu Mikrograntów było zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Ujazd, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz rozwój młodych organizacji działających na terenie Gminy Ujazd poprzez wsparcie (finansowe oraz doradcze) inicjatyw podejmowanych przez:  Mieszkańców gminy działających w formule grupy nieformalnej lub samopomocowej tj. zespołu osób wspólnie realizujących lub chcących zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Grupa musiała liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna mogła złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełniły rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej.  W wyniku łącznej oceny (formularza wniosku i prezentacji) mikrodotacje otrzymali: 1 Tytuł: Porankowe animacje Wnioskodawca/ Realizator: Fundacja Poranek Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 2 Tytuł: Zdrowe inspiracje - Sałatkowe Love Realizator: Grupa nieformalna Zdrowo zakręceni Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 3 080,00 zł 3 Tytuł: Ping i Pong po niewiadowsku Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dar Serca” Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 4 Tytuł: Niecodziennie o codzienności w Niewiadowie Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niewiadów Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 5 Tytuł: Fundament pod przyszłe jutro - wspólne zagospodarowanie terenu piknikowego - ułożenie kostki brukowej i założenie trawnika Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Działajmy razem” w Sangrodzu (rejestr KRKGW) Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 6 Tytuł: (Nie)plac zabaw Wnioskodawca /Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 3 000,00 zł 7 Tytuł: Będę dzielny Realizator: Grupa nieformalna Trzej muszkieterowie Wnioskodawca: Fundacja Poranek Wnioskowana mikrodotacja: 2 800,00 zł 8 Tytuł: Igłą i nicią haftowane - lokalnie i regionalnie Realizator: Grupa nieformalna Grupa nieformalna Łucy Babki Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd COOLtura Wnioskowana mikrodotacja: 2 750,00 zł 9 Tytuł: Zatrzymać ulotną chwilę Wnioskodawca /Realizator: Towarzystwo Senioralne Komfortowe Życie Wnioskowana mikrodotacja: 3 070,00 zł 10 Tytuł: Ćwiczyć każdy może Wnioskodawca /Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach (rejestr KRKGW) Wnioskowana mikrodotacja: 2 600,00 zł 11 Tytuł: Zdrowo i odlotowo Wnioskodawca /Realizator: Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd Wnioskowana mikrodotacja: 2 700,00 zł.   Łączna kwota Mikrodotacji dla gminy Ujazd wyniosła 32000 zł. Serdecznie gratulujemy Władzom Gminy Ujazd,  Centrum OPUS, Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich,   wnioskodawcom, realizatorom,

Czytaj więcej...

Tańce 7

19.11.2019

I Mistrzostwa Polski w Tańcach Narodowych

Wspaniałe wydarzenie taneczne jakiego jeszcze nie było w powiecie tomaszowskim.Aż 22 zespoły taneczne z różnych części Polski zawitały w sobotę 16 listopada do Ujazdu aby wziąć u dział  w rywalizacji tanecznej.W Hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe spotkali się tancerze rywalizujący w 7 kategoriach wiekowych. Najmłodszy z nich miał 3,5 roku a najstarszy 34 lata. Rekordowa była również ilość zarejestrowanych par – 156, spośród których zatańczyło 146 par. To łącznie prawie 300 zawodników!Rywalizacja była w tym roku podzielona na dwa etapy. Od godziny 10.00 rozgrywany był  VII Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej Ujazd 2019 r., który jednocześnie stanowił eliminacje do rozegranych po południu I Mistrzostw Polski w Tańcach Towarzyskich PTT. Jak przyznają sędziowie, rywalizacja wyglądała naprawdę interesująco, bo w starszych kategoriach widać zdecydowany postęp i podniesienie poziomu sportowego i artystycznego par. Tego typu zawody stają się coraz popularniejsze a jednocześnie coraz bardziej prestiżowe i stojące na coraz wyższym poziomie organizacyjnym. „Edukacja muzyczna w szkołach istnieje obecnie w formie szczątkowej. Tym ważniejsze są tego typu zawody, będące efektem pracy instruktorów prowadzących tego typu zespoły” mówi Dariusz Nawrocki, jeden z jurorów Mistrzostw. Oprócz niego zawodników oceniało aż 7 sędziów, w tym: Mariusz Wolski (sędzia główny, niepunktujący), Katarzyna Makowska, Mariusz Mierzwa, Marta Lewandowska, Paweł Wielgosz, Anna Rolska i Michał Walczak. Sędzią skrutinerem był Piotr Łyczko.Poszczególne kategorie rywalizowały w tradycyjnych tańcach polskich takich jak: polka, krakowiak, oberek, mazur i kujawiak. Jury oceniało muzykalność, utrzymanie stylu i charakteru tańca, technikę taneczną, ogólny wyraz artystyczny oraz estetyczny wygląd pary. Zadanie było trudne a rywalizacja obserwowana przez liczną rzeszę kibiców, emocjonująca. Ostatecznie tytuły Mistrzów Polski w swoich kategoriach wiekowych zdobyli: W kategorii 0-7 lat każdy z uczestników zakończył rywalizację z medalem. W pozostałych kategoriach zwyciężyli:8-9 lat Klasa taneczna B    Bartłomiej Bernat i Aleksandra Jaworska - Mali Rzeczycanie10-11 lat Klasa taneczna B – Jakub Karoński i Lena Bryza - Zespół Szkół w ByczynieMistrzostwa Polski8-9 lat klasa taneczna A – Igor Niewiadomski i Adela Michalak ZTL Harnam10-11 lat klasa taneczna A - Mateusz Pulchny i Oliwia Badzińska MLZPiT Krakowiak12-13 lat – Paweł Tabor i Zofia Brzezińska - ZPiT Ziemia Lisiecka14-15 lat – Piotr Soból i Angelika Lenart - ZPiT Ziemia Lisiecka16-18 lat – Marceli Antosik i Julianna Woźniak - ZPiT Poltexpow. 18 lat – Jarosław Striker i Maria Lenczewska - ZTL HarnamNajlepsze pary otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto przyznano również trzy nagrody specjalne:nagrodę Wójta Gminy Ujazd dla najmłodszej pary Turnieju dla Andrzeja i Julii Kościelak-Nadolskich - ZPiT POLTEXnagrodę specjalną dyrektora GOSiR dla Feliksa Pryczka DZPiT NIEWIADÓWnagrodę dyrektora GOK dla najsympatyczniejszej pary dla Stefana Frajnd i Marty Kacprzak - ZPiT Poltex Turniej i Mistrzostwa wspólnym wysiłkiem zorganizowali:·         Gmina Ujazd·         Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe,·         Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków,·         Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca NIEWIADÓW·         Polskie Towarzystwo Taneczne Patronat nad Turniejem objęli:·         Poseł na Sejm RP Robert Telus·         Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber·         Wójt Gminy Ujazd Artur PawlakPartnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie

Czytaj więcej...

19.11.2019

Konsultacje programu pn. ''Gmina Ujazd dla seniorów'' na rok 2020

Projekt programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2020Konsultacje dla organizacji pozarządowych:Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 listopada 2019 roku dotyczące projektu uchwał w sprawie wprowadzenia Programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2020Zarządzenie Nr 243/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieKonsultacje dla mieszkańców:Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 listopada 2019 roku dotyczące projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2020Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2020Zarządzenie Nr 242/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ujazd konsultacji społecznych

Czytaj więcej...

Obchody 11 listopada i 100. Rocznica istnienia Szkoły w Ujeździe.

13.11.2019

Obchody 11 listopada i 100. Rocznica istnienia Szkoły w Ujeździe.

    Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Ujeździe gdzie złożono kwiaty a następnie korowód mieszkańców gminy w asyście Orkiestry dętej OSP w Ujeździe, Kompanii Honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, pododdziału klasy wojskowej ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, Strażaków z OSP Przesiadłów i Ujazd przemaszerował ulicami Ujazdu do Kościoła pw. Św. Wojciecha. Po uroczystej mszy świętej korowód przeszedł na placu Szkoły im. Obrońców Westerplatte gdzie odbyła się część centralna obchodów.         Po powitaniu gościu gminny Chór Ambitus odśpiewał Hymn Narodowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Dla upamiętniania rocznicy odzyskania niepodległości odczytano niepodległościowy apel pamięci oraz oddano salwę honorową.         Odsłonięto tablice pamiątkową poświęcono 100 leciu powstania szkoły zrodzonej z wolności  im. Obrońców Westerplatte. I My tworzymy historię. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Bohaterskim Obrońcom Westerplatte z Ujazdu i Męczennikom Nauczycielom z gminy Ujazd.            W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz gminy Ujazd na czele z wójtem Arturem Pawlakiem, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wilkowski, radni Rady Gminy i Rady Powiatu, Członek Zarządu Powiatu Marek Kubiak, pułkownik Sławomir Rutowicz z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,  Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach Podinspektor Zbigniew Warczyk, przedstawiciele służb mundurowych: Wojska, Policji, Straży Pożarnej, duchowieństwa, organizacji i instytucji oświaty, sportu i kultury,  dzieci i młodzież – uczniowie Szkół w Ujeździe i Niewiadowie,  przedstawiciele organizacji pozarządowych,  oraz licznie zgromadzeni  mieszkańcy gminy. Święto odzyskania niepodległości było świetną okazją do uczczenia 100. Rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe - Szkoły zrodzonej z wolności.         W pięknej scenerii Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczysta akademia z absolwentami, emerytowanymi pracownikami oświaty , dziećmi, młodzieżą. Były podziękowania, kwiaty wspomnienia, piękny program artystyczny Formacji ale o co chodzi i step by step.  Nie zabrakło pięknych wspomnień,   ciepłych słów, łez wzruszenia.

Czytaj więcej...

05.11.2019

Wyniki konsultacji

Wyniki Konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

Czytaj więcej...