17.06.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe wybrany został Pan Michał Adam PAJĄK, zam. Tomaszów Mazowiecki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.                                                                                                                Przewodniczący Komisji                                                                                                                 Sekretarz Gminy                                                                                                               (-) Honorata Bogus           Zatwierdzam           Wójt Gminy  (-) mgr inż. Artur PawlakInformacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe - pdf, 270KB

Czytaj więcej...

Przygoda Tatą

15.06.2022

Przygoda z Tatą

Już 19 czerwca w Łodzi odbędzie się gra miejska pod nazwą „Przygoda z Tatą”. Rodzinne wydarzenie wystartuje o godzinie 10:00, a start i meta znajdować się będą w Parku Poniatowskiego. Dzięki zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział. Na uczestników czekają zagadki, konkurencje umysłowe i sprawnościowe, nowe aktywności i niespodzianki – to wszystko podczas kilku godzin bezpłatnej imprezy. Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny składające się z ojców oraz dzieci w każdym wieku. Do teamu mogą dołączyć również mamy. Nie ma ograniczeń w liczebności rodzinnej drużyny. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek oraz wezmą udział w losowaniu voucherów na weekendowy, rodzinny pobyt na Mazurach. Na zwycięzców czekają specjalne nagrody. Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia  na stronie https://przygodaztata.azs.pl/miasta/lodz/. Planowane konkurencje na trasie gry: 1. wspólne wiosłowanie na ergometrze wioślarskim 2. konkurencja celnościowa – rzuty do kosza 3. konkurencja szybkościowa – rodzinna sztafeta 4. element integracji – wspólne budowanie wieży/zamku z kartonów/skrzynek lub układanie puzzli 5. element twórczy – układanie wierszyka z podanymi przez organizatora hasłami 6. konkurencja zagadkowa polegająca na rozwiązaniu zagadki związanej z lokalnym dziedzictwem 7. konkurencja sprawnościowa – przejście toru przeszkód 8. konkurencja lekkoatletyczna – pchnięcie kulą/piłką lekarską 9. gra w golfa 10. gra „niespodzianka” – do zaliczenia wylosowane zadanie Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, która realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zapisy: https://przygodaztata.azs.pl/zapisy/

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

13.06.2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu  10 czerwca 2022 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" złożył uproszczoną ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Łeba 2022".Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Wypełniony formularz uwag można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. Nr 5), Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl.Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 20 czerwca 2022 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13 czerwca 2022 roku  - pdf, 435KBZałącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Łeba 2022”, docx, 183KBZałącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty, pdf - 20KB

Czytaj więcej...

wolne miejsca pracy

08.06.2022

Wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Wójt Gminy Ujazd ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze: - inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych; - podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych.   Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2022 r. w kancelarii urzędu (pok. 5), można je również przesłać na adres Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd Szczegółowe informacje  o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...

wojewódzka wystawa, targi rolne, wojewódzkie dni pola

06.06.2022

XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA oraz Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2022

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na XXII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA oraz Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2022. Imprezy odbędą się 11 i 12 czerwca 2022 roku w godz. 9:00-17:00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych

30.05.2022

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony.  Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Inwestycje w produkcję prosiąt O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc. Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również wynagrodzenia doradców. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem),maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc. Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy. Inwestycje w nawadnianie Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania. Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc. Tegoroczny nabór, który rozpoczął się 29 marca, jest 12. z kolei organizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dotychczas, w ramach wszystkich naborów na „Modernizacje gospodarstw rolnych” finansowanych z budżetu PROW na lata 2014 - 2020 umowy o przyznaniu pomocy podpisało 42,5 tys. rolników, a ci którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje otrzymali blisko 6 mld zł. Więcej informacji:  Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A - otwórzModernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - otwórz

Czytaj więcej...

27.05.2022

Strategia ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki -Opoczno na lata 2021-2027

W województwie łódzkim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT. MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno to porozumienie 14 samorządów w tym gminy Ujazd. W związku z powyższym zachęcamy organizacje działające na terenie MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027”   Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 czerwca 2022 r.   Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_tomaszow_organizacjen

Czytaj więcej...

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

25.05.2022

VII edycja Ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Ruszył nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, który skierowany jest do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2022 r. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.  Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM. Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich. Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego . Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Czytaj więcej...

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

18.05.2022

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny Stronagłówna - CWCR (wojsko-polskie.pl).Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i  wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego). Do pobrania:Plakat 1 - PDFPlakat 2 - PDFPlakat 3 - PDFUlotka informacyjna 1 - PDFUlotka informacyjna 2 - PDF

Czytaj więcej...

kwalifikacja wojskowa

18.05.2022

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

W dniu 3 marca 2022 roku Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z którym na terytorium województwa łódzkiego w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Tomaszowie Mazowieckim będzie funkcjonować w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego ( Baza noclegowa) ul. PCK 10 , od dnia 30 maja  do dnia 30 czerwca  2022r.,w godz. 9.00 – 16.00. Stawiennictwo dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Ujazd odbywać się będzie w dniach 22 czerwca 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku w w/w lokalu. Dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 29 czerwca 2022 roku. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1)      mężczyzn urodzonych w 2003 r., 2)      mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3)      osoby urodzone w latach 2001-2002, które:     a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,     b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 4)      kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944), 5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Konferencja z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

09.05.2022

Konferencja z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, serdecznie zaprasza na kolejną konferencję z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Województwo Łódzkie od 13 lat włącza się w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, organizując konferencje adresowane do mieszkańców województwa łódzkiego. Celem tych wydarzeń jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej oraz efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej i przybliżenia jej wpływu na życie codzienne. Podczas tegorocznej konferencji odbędzie się również inauguracja projektu #SZANUJENIEHEJTUJE, który ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży, wychowawców oraz rodziców i opiekunów dzieci z terenu województwa łódzkiego na rosnący problem XXI wieku, jakim jest hejt w sieci. Wśród prelegentów pojawią się specjaliści z dziedziny nowych technologii, prawa, psychologii, a także goście specjalni. Konferencja odbędzie się w dniu  17 maja 2022, w godz. 8.45-14.00 w Łodzi - scena Artkombinat, Monopolis (ul. Kopcińskiego 62a). Zapisy na konferencję odbywają się wyłącznie elektronicznie pod adresem: https://elodzkie.pl/ankiety/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego-lodzkie-2022    Na wskazany w formularzu rejestracyjnym e-mail przesłane zostaną szczegóły wydarzenia. Termin zgłoszeń upływa: 12.05.2022 r.   Poniżej agenda konferencji:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Ujeździe

06.05.2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225  UjazdI.    Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:1.    Wymagania obowiązkowe:1)    obywatelstwo polskie;2)    wykształcenie wyższe;3)    co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury;4)    przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe;5)    znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;6)    dobry stan zdrowia;7)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;8)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.2.    Wymagania dodatkowe:1)    kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;2)    predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;3)    predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;4)    doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;5)    doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;6)    znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;7)    prawo jazdy kat. B;II.    Warunki pracy na stanowisku:1)    miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd;2)    zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;3)    pełny wymiar czasu pracy;4)    przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipca 2022 r. 5)    obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.III.    Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)    kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ichOrganizatorowi;7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać:1)    pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,2)    pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),5)    kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,6)    oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;8)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9)    podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)V.    Składanie dokumentów:Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe" w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.VI.    Informacje dodatkowe :1)    zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;3)    przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert;4)    informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 23 96).Ogłoszenie - PDFKwestionariusz dla kandydata - DOCXKlauzula informacyjna - PDF Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe - PDFRegulamin konkursu - PDF

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na wymianę pieców 2022

29.04.2022

Nabór wniosków na wymianę pieców w 2022 roku

Wójt Gminy Ujazd ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujazd.Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła :- kotły gazowe;- kotły na lekki olej opałowy;- piece zasilane prądem elektrycznym;- pompa ciepła;- kotły retortowe opalane granulatem drzewnym (pellet) 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwem stałym lub biomasą. Dotacja będzie udzielana na podstawie udokumentowanych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła w wysokości :1.    8000,00 zł - pompy ciepła;2.    5000,00 zł - kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;3.    4000,00 zł - kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem;Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw należy zainwestować własne środki w wymianę pieca, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd – pokój nr 5 (KANCELARIA), w godzinach pracy Urzędu,  w terminie od 4 maja 2022r. do 31 maja 2022r. O otrzymaniu dotacji będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.UWAGA!Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą UjazdZałączniki:1. Ogłoszenie o naborze - PDF2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Ujazd - PDF3. Załącznik nr 1 do wniosku - Zgoda współwłaściciela nieruchomości - PDF4. Uchwała Nr LIII/411/22 Rady Gminy Ujazd  Z dnia 22 marca2022 r. zmieniająca uchwałę NrLII/396/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Ujazd” - PDF

Czytaj więcej...

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04.2022

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wilkowski serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Ujazd na uroczystości związane z obchodami Święta 3 Maja w Gminie Ujazd.

Czytaj więcej...

W dniu 2 maja 2022 r. UG w Ujeździe będzie nieczynny

28.04.2022

Informacja

W dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Ujeździe będzie nieczynny.

Czytaj więcej...

58. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka

26.04.2022

58. CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA

20 kwietnia odbyły się 58. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, których Gmina Ujazd była gospodarzem i organizatorem wraz z PKOI, RROI w Łodzi i TOP. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Dzieci, młodzież oraz mieszkańcy gminy Ujazd mieli możliwość spotkania się z uczestnikami igrzysk olimpijskich, gdzie na to wydarzenie przyjechało ponad 35 olimpijczyków na czele z naszymi fantastycznymi mistrzami: Zbigniewem Bródką, Januszem Pyciakiem-Peciakiem, Luizą Złotkowską, Marianem Sypniewskim, Kajetanem Broniewskim, Dariuszem Goździakiem, Wandą Panfil, Mieczysławem Nowickim, Tadeuszem Mytnikiem, Elżbietą Nowak i wieloma innymi. Całość uroczystości przebiegała zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Wręczono odznaczenia przyznane przez PKOl, RROI w Łodzi i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich oraz kółka olimpijskie dla wybitnie uzdolnionych młodych sportowców z regionu. Natomiast najmłodsi laureaci konkursu plastycznego „ Olimpijskie marzenia” odbierali nagrody z rąk samych mistrzów. Uroczystość uświetnił swoimi występami zespół taneczny „Ale o co chodzi” oraz występ wokalny najmłodszych wokalistek z GOK-u. Obok głównej ceremonii w ramach Tygodnia Olimpijskiego odbyły się spotkania z olimpijczykami w SP im Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów oraz SP w Ujeździe im. Obrońców Westerplatte. W czwartek odbyły się II Mini Igrzyska Olimpijskie, zawody sportowe z udziałem najmłodszych dzieci, a potem – III Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie w sześciu konkurencjach lekkoatletycznych. W piątek na zakończenie Tygodnia Olimpijskiego odbył się III Olimpijski Turniej Koszykówki, gdzie wzięły udział dziewczęta i chłopcy ze szkół powiatu tomaszowskiego oraz podopieczne Elżbiety Nowak z AKS SMS Łódź.

Czytaj więcej...

biała sobota, badaj się

06.04.2022

Badaj się w BIAŁĄ SOBOTĘ!

Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza w sobotę, 9 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00-15:00 na BIAŁĄ SOBOTĘ - specjalny dzień, podczas którego można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego regionu.Szczegółowe informacje można znaleźć na plakatach poniżej.

Czytaj więcej...

Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2)

01.04.2022

Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2)

Od dnia 23 maja w województwie łódzkim rozpocznie się zmiana sposobu, w jaki odbieramy bezpłatną telewizję naziemną z DVB-T2 na DVB-T2/HEVC Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu odbiorników, niezbędnych do korzystania z nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC.  Sprawdź czy możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne. Więcej informacji uzyskasz: na stronie: www.gov.pl/cyfrowaTVpisząc na skrzynkę kontaktową: cyfrowaTV@coi.gov.pl  dzwoniąc na infolinię pod numer: 42 253 54 30

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

31.03.2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2022 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz Uchwałą Nr XLVI/354/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2022 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej...

Wokół tradycyjnego wielkanocnego stołu

26.03.2022

Wokół tradycyjnego stołu wielkanocnego

W niedzielę 3 kwietnia serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie pod nazwą "Wokół tradycyjnego stołu wielkanocnego".Na uczestników czeka moc atrakcji: warsztaty tworzenia palm i pisanek, występy zespołów ludowych i konkurs kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Ujazd.Będzie możliwość degustacji lokalnych świątecznych przysmaków.Projekt "Wokół tradycyjnego stołu wielkanocnego" został dofinansowany ze środków Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi.

Czytaj więcej...