22.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 maja 2024 roku

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 20 maja 2024 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd” (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b)     na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,

c)     na stronie internetowej Gminy Ujazd.

 

2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 28 maja 2024 r.

 

3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl. 

 

4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


 Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu-pdf, 296,8 KB

Załącznik Nr 1 – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.  ,,Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd"

Załącznik Nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty


Pozostałe pliki

Oferta _STAL Pobierz Rozmiar: 1,3 MB Liczba pobrań: 4