Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

10.05.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza.

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu

Burmistrz Ujazdu ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujazd.

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.

Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:

- kotły gazowe;

- kotły na lekki olej opałowy;

- piece zasilane prądem elektrycznym;

- pompa ciepła;

- kotły retortowe opalane granulatem drzewnym (pellet) 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwem stałym lub biomasą.

 

Dotacja będzie udzielana na podstawie udokumentowanych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła w wysokości:

1. 8000,00 zł - pompy ciepła;

2. 5000,00 zł - kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;

3. 4000,00 zł - kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem;

Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw należy zainwestować własne środki w wymianę pieca, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd – pokój nr 5 (KANCELARIA), w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 06 maja 2024r. do 17 maja 2024r. 


O otrzymaniu dotacji będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

                                                              UWAGA!

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Ujazd


Dokumenty do pobrania:

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami