Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej 2024 na terenie województwa łódzkiego

14.02.2024

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej 2024 na terenie województwa łódzkiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U z 2023 r. poz. 2473), kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu tomaszowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 18 marca do 19 kwietnia 2024 roku.

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Ujazd został wyznaczony na:

12.04.2024 r., natomiast dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 18 kwietnia 2024 roku.


Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II  37,

97-200 Tomaszów Mazowiecki


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:


a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w  64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;


 1. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
  o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy);

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie
z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzeniu stałego zamieszkania poza granicami RP.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w przesłanym wezwaniu.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Burmistrza Ujazdu wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia Wojewody podane do wiadomości publicznej

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być również nałożona kara administracyjna w postaci grzywny (art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny) lub kara ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się
w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację.

Kontakt telefoniczny:  44 719 21 29 wew.22 lub osobiście, pok.9,

Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6 – Referat Spraw Obywatelskich.

Załączniki:

Obwieszczenie kwalifikacja - pdf, 250KB

Ulotka kwalifikacja - jpg, 120KB

Plakat kwalifikacja - jpg, 130KB

Plakat kwalifikacja 2 - jpg, 133KB

Plakat kwalifikacja 3 - jpg, 140KB