Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

13.06.2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu  10 czerwca 2022 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" złożył uproszczoną ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Łeba 2022".


Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


Wypełniony formularz uwag można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. Nr 5), Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl.


Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 20 czerwca 2022 r.


Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Łeba 2022”, docx, 183KB


Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty, pdf - 20KB