dodatek osłonowy, rządowa tarcza antyinflacyjna

14.01.2022

Dodatek osłonowy - Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu w GOPS: 44 710 01 26 oraz 517 634 473, jak również w ramach infolinii ogólnopolskiej pod numerem telefonu: 22 369 1444.


Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego - do pobrania

Terminy składania wniosków:

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31 stycznia 2022 roku wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 roku oraz do 2 grudnia 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 października 2022 roku, wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:

• osobie będącej w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

• osobie będącej w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


Dodatek osłonowy rocznie stanowi kwotę:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, koza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 554 z póź. zm.) wynosi rocznie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.


W celu uzyskania zwiększonego dodatku niezbędnym warunkiem jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zgłoszenie źródła ciepła). Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzony będzie przez pracowników Urzędu Gminy w Ujeździe.

Wpisu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, każda osoba może również dokonać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W związku z dodatkiem osłonowym, Gmina Ujazd przeprowadzi akcję informacyjną, która będzie polegała na organizowaniu spotkań w świetlicach wiejskich, na których będzie można nie tylko uzyskać niezbędne informacje o świadczeniu, ale również będzie można pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku, w czym pomogą wykwalifikowani pracownicy GOPS w Ujeździe. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania z dowodem osobistym, danymi członków gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, pesel) oraz nr rachunku bankowego, a także z nakazem płatniczym za 2020 rok (jeżeli osoba posiada gospodarstwo rolne). W celu wstępnego ustalenia dochodu członków gospodarstwa domowego niezbędny będzie deklaracja podatkowa za 2020 rok.