Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd


„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd”

 

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd”. W dniu 21 listopada 2017r. została podpisana przez Gminę Ujazd z Województwem Łódzkim umowa o  dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 756 059,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1 196 214,23 zł. Projekt będzie realizowany do 30.01.2019 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
 • Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii
 • Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii            

Celem bezpośrednim projektu jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci 24 instalacji fotowoltaicznych, solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej (w tym 39 instalacji z 2 kolektorami płaskimi, 34 instalacji z 3 kolektorami płaskimi oraz 10 instalacji z 4 kolektorami płaskimi), 15 kotłów na biomasę                      o znamionowej mocy grzewczej 25 kW. Wszystkie instalację montowane będą na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2. Powyższe będzie miało pozytywny wpływ na poprawę efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwi budowę bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w województwie łódzkim, a w konsekwencji pozwoli na osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów, jak również zmniejszy emisję zanieczyszczeń

Celami pośrednimi (szczegółowymi) projektu są:

 • zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
 • wykorzystanie źródeł odnawialnych przy wytwarzaniu energii (wspieranie inwestycji proekologicznych),
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
 • poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
 • efektywniejsze wykorzystanie i oszczędzanie zasobów surowców energetycznych,
 • poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów,
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska,
 • umożliwienie wytwarzanie CWU na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę,
 • przyczynienie się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,
 • przyczynienie się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych;
 • poprawa warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zakup i montaż w obiektach prywatnych w Gminie Ujazd instalacji odnawialnych źródeł energii:

- ogniw fotowoltaicznych o mocy:

- ok. 2 kW – 5 szt.

- ok. 3 kW – 12 szt.

- ok. 5 kW – 7 szt.

- kolektorów słonecznych:

- zestaw z 2 kolektorami płaskimi – 39 szt.

- zestaw  z 3 kolektorami płaskimi – 34 szt.

- zestaw z 4 kolektorami płaskimi – 10 szt.

-  pieców opalanych biomasą (moc ok. 25 kW) – 15 szt.

 Odnawialne źrodła energii.pdf