Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku

„ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU”

 

Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU”

W dniu 5 lutego 2018 roku została podpisana przez Gminę Ujazd z Województwem Łódzkim umowa o  dofinansowanie w/w projektu.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 27 824 483, 90 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5 337 616,72 zł. Projekt będzie realizowany do 30.06.2022 r.

 

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

  • OŚ PRIORYTETOWA vi. rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
  • Działanie vi.2 rozwój gospodarki turystycznej
  • Poddziałanie vi.2.1 rozwój gospodarki turystycznej

 

Celem głównym projektu jest: zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ujazd dla rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim. Projekt przyczyni się do aktywizacji społeczno-gospodarczej oraz włączenia społecznego, w tym również osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich technicznych rozwiązań.  Realizacja projektu pozwoli również na osiągnięcie długotrwałych korzyści społeczno-gospodarczych takich jak:

  • Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych regionu, zidentyfikowanych w polityce terytorialno- funkcjonalnej województwa łódzkiego (SRWŁ 2020)
  • Ożywienie społeczno-gospodarcze regionu
  • Podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców regionu

Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu
w celu utworzenia „Akademii Sportu”, przebudowę ulicy prowadzącej do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego Mikrokosmos, utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie, montaż tablic informacyjnych w rejonie zabytkowego Zespołu Dworskiego w Wólce Krzykowskiej oraz w centrum Gm. na Placu Kościuszki w Ujeździe, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.

Celem pośrednim projektu jest  poszerzenie oferty turystycznej Gminy Ujazd o nowe produkty
i usługi turystyczne oparte na wykorzystaniu cennych potencjałów endogenicznych. Realizacja projektu sprzyjać będzie poprawie atrakcyjności turystycznej regionu łódzkiego, co powinno wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki poznawczej, w tym promującej walory dziedzictwa kulturowego oraz walory przyrodnicze, turystyki rodzinnej i aktywnej.

Grupa docelowa: turyści z woj. łódzkiego, w tym pow. tomaszowskiego oraz pow. należących wraz pow. tomaszowskim do Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Pilicy.

Planowany efekt: przebudowana infrastruktura turystyczna – szt. 1. zrealizowana zgodnie
z koncepcją projektowania uniwersalnego.

 

www.mapadotacji.gov.pl

ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU.pdf


 

umowa ins(2).pdf

Umowa z Wykonawcą z dnia 12.09.2018 r..pdf

Rozwój turystyki.pdf