Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w Bronisławowie.

CEL PROJEKTU: GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DWÓCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA. W WYNIKU  REALIZACJI PROJEKTU NASTĄPI POLEPSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW NA SKUTEK ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA. CELEM POŚREDNIM PROJEKTU JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA. REALIZACJA PROJEKTU SPRZYJAĆ BĘDZIE PROMOWANIU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE UJAZD.

 

BENEFICJENTGMINA UJAZD


 umowa termo.pdf

Termoodernizacja Urzędu.pdf