Informacje o gminie

Gmina w pigułce:
Gmina Ujazd to w zachodniej części dobre gleby dla rolnictwa ekologicznego. Bliskość Tomaszowa oraz przebiegające przez gminę szlaki komunikacyjne Tomaszów-Łódź i Tomaszów-Brzeziny sprzyjają rozwojowi handlu (tereny targowe) i przemysłu (tereny pod różnego rodzaju inwestycje). Najaktywniejsza gmina w powiecie tomaszowskim pod względem propagowania idei udziału Polski w Unii Europejskiej (wydawnictwa, periodyki, seminaria, konkursy gminne).

Gmina Ujazd położona w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie tomaszowskim, graniczy z pięcioma gminami powiatu tomaszowskiego:

  • Będków
  • Rokiciny
  • Lubochnia
  • Budziszewice
  • Tomaszów Mazowiecki

oraz gminą Wolbórz z powiatu piotrkowskiego i gminą Koluszki z powiatu łódzkiego wschodniego.

Przepływa przez nią rzeczka Piasecznica, prawy dopływ Pilicy, zwana także Czarną, rzadziej Czarną Wodą, która posiada dwa większe dopływy: lewy- zwany również Piasecznicą, oraz prawy, zwany Pańkówką lub Bieliną (od wsi położonej w jej dolnym biegu).

Gmina leży w odległości 12 km od Tomaszowa Mazowieckiego, natomiast odległość od pozostałych ważnych ośrodków woj. łódzkiego wynosi: do Łodzi - 40 km, do Piotrkowa Trybunalskiego - 35 km. Do Warszawy natomiast jest 115 km, a do Radomia 90 km.

Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa i 40 miejscowości. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Ujazd. Sołectwem skupiającym największą liczbę ludności jest Niewiadów, który zamieszkuje 2060 osób oraz miejscowość Ujazd zamieszkiwana przez 1690 osób, zaś najmniejszą liczbę ludności posiada sołectwo Bronisławów. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Ujazd wynosi 83 osób na 1 km2 i jest niższa od średniej dla obszarów wiejskich oraz od średniej powiatu tomaszowskiego wynoszącej 121 osób na 1 km2


Dzień dzisiejszy i perspektywy:
Gmina Ujazd zajmuje powierzchnię 97,0 km2. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni gmina odznacza się dość dużym zróżnicowaniem gleb, z których najlepsze występują w południowej i zachdniej części gminy. Najsłabsze gleby zalegają w północno-wschodniej jej części. Dominującą powierzchnię obszaru gminy zajmują użytki rolne 5.878 ha (60,6%) na drugim miejscu znajdują się lasy porastające obszar o powierzchni 3.072 ha (31,7%). Pod tym względem gmina należy do lepiej zalesionych. Duże znaczenie gospodarcze mają pokłady piasków formierskich i nadających się do betonów komórkowych, o zasobach 1.446 mln ton i żwiru, które były i są nadal wydobywane na potrzeby budownictwa i przemysłu. Bliskość Tomaszowa, dobre połączenie komunikacyjne i chłonny lokalny rynek pracy oraz operatywność władz gminy stwarzają świetne warunki do inwestowania.