Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030

Raport - pdf, 1 MB


Materiały informacyjne do pobrania.

Projekt uchwały Rady Miejskiej - docx, 16,7 KB

GPR Ujazd projekt do konsultacji - pdf, 2,09 MB

Mapa do Gminnego Programu Rewitalizacji - jpg, 55.2 MB

Formularz konsultacji społecznych - docx, 17,5 KB


Ujazd, dnia  07.08.2023r.


 


 


 


 


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E


 BURMISTRZA  UJAZDU


 


zgodnie z art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.


o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485, z 2023r. poz. 28)


 


p o w i a d a m i a m


 


o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd


na lata 2024 – 2030


 


 


Przedmiot konsultacji społecznych


Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Ujazd na lata 2024-2030.


 


Cel konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030.


 


Termin i formy konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 15 sierpnia do 14 września 2023r. w następujących formach:


1.    Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:


-   formularza (tzw. e-formularza) do poberania ze strony:


https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,


https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-


-   poczty elektronicznej: umujazd@ujazd.com.pl


2.    Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza do pobrania ze strony:


https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,


https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-


oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe.


Formularz będzie możliwy do pobrania od 15 sierpnia 2023r.


Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć do dnia 14 września 2023r.


-   w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;


-   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd,


-   drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl


3.    Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dydykowanego numeru telefonu nr 601 997 773 od poniedziałku                          do piątku w godz. 800 – 2000


4.    Spacer badawczy dnia 12 września 2023r. od godz. 1000, start – skwer przed Urzędem Miejskim w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,                         97-225 Ujazd


 


Materiały informacyjne


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030                                  wraz z załącznikiem, udostępnione będą w wersji elektronicznej od dnia 15 sierpnia 2023r. na stronie:


https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,


https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-


 


Sposób informowania o konsultacjach społecznych


Powiadomienie o konsultacjach społecznych podane do publicznej wiadomości:


- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:


https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-


- na stronie internetowej Gminy Ujazd:


https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030


- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Ujazd i sołectwa Osiedle Niewiadów;


- w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Ujeździe.


Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 14 września 2023r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.


Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie:


https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030


https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-


Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 07..08.2023r. orozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździew sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 -2030.pdf