„Zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych na Osiedlu Niewiadów” – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Łodzi:
Koszt całkowity zadania: 54.107,51 zł,
Dotacja do kwoty: 17.042,00 zł,

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania:
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz złagodzenie efektu cieplarnianego poprzez nasadzenia nowych roślin;
- poprawa walorów przyrodniczych terenu objętego zadaniem;
- poprawa walorów ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych obszarów miejskich, na których tereny zieleni stanowią ważny składnik kształtowania przestrzeni;
- wspieranie lokalnego mikroklimatu poprzez oddziaływanie czynników tj.: nasłonecznienie, temperatura, wilgotność, poziom zanieczyszczenia.