Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd


Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujazd


dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wwww.wfosigw.lodz.plWysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki i Wodnej w Łodzi:
Wartość ogólna zadania :   779 756,58 zł.
Dofinansowanie w formie pożyczki: 276 326,00 zł.


Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania:

Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 45,14 MWh / rok:
- pyłu – 226,340 kg/rok
- SO₂ - 253,630 kg/rok
- NOx – 90,990 kg/rok
- CO – 1 618,180 kg/rok
- CO₂ - 44 286,630 kg/rok.


Opis zakresu projektu:
Projekt zakłada modernizację źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynkach : Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zaosie i Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Niewiadów - Kolonia
www.wfosigw.lodz.pl