Dostępny samorząd - Granty

Dostępny samorząd – granty

Gmina Ujazd z siedzibą w Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w Gminie Ujazd”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami do usług publicznych świadczonych w Gminie Ujazd. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. W wyniku realizacji grantu poprawi się dostępność architektoniczna oraz komunikacyjno-informacyjna.

Wartość grantu: 155 276,64  PLN

„Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w Gminie Ujazd”