Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pdf, 378,9 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

 

Wójt Gminy Ujazd

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r.

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ujazd

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.Cel konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Ujazd.


Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 02.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
- formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie https://ujazd.com.pl/
- poczty elektronicznej:  ugujazd@ujazd.com.pl;


2.Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
Formularza do pobrania ze strony:
https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji i https://bipug.ujazd.com.pl/groups/details/1482/projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji oraz w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe, pok. nr 5.
Formularz będzie możliwy do pobrania od 02.01.2023 r.
Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Ujeździe pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.    
      
3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu;
Uwagi ustne można zgłaszać pod numerem telefonu 601 997 773 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 15.00.

4. Debata w dniu: 17.01.2022 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe z siedzibą Osiedle Niewiadów 43.
Materiały informacyjne, tj.:

Sposób informowania o konsultacjach społecznych:
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych podano do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bipug.ujazd.com.pl;
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe www.ujazd.com.pl;
- na tablicach ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Ujazd i sołectwa Osiedle Niewiadów;
Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 31.01.2023 r.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ujeździe.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie  z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) oraz zamieszczona na stronie: https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji# i
https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-

 

Obwieszczenie - pdfFormularz konsultacji - docx, 17KB
Diagnoza i delimitacja gminy Ujazd -pdf, 1030 KB
Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pdf, 199,4 KB
Załącznik do Uchwały - Mapa - jpg, 23,4 MB

Link do formularza online - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVg6LgMoLsNUpm3qxF7-5LNkg3OYrmurrDYtkNJiQL1C0FcQ/viewform

Mapy pomocnicze ( bez zachowania wymaganej skali ) dla bardziej czytelnego określenia granic podobszarów:
Mapa pomocnicza - podobszar Osiedle Niewiadów - png, 9,4 MB
Mapa pomocnicza - podobszar Ujazd - png, 11,2 MB