„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 24 w miejscowości Ujazd – Zagospodarowanie budynku na cele administracyjno – biurowe”

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Łodzi:
Łączna kwota dofinansowania – do wysokości 205.145,00 zł, w tym:
Dotacja do kwoty: 143. 601,00 zł,
Pożyczka w kwocie: 61.544,00 zł

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania:

W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto zmniejszy się o 262,76 GJ/rok. Modernizacja oświetlenia doprowadzi do zmniejszenia poboru energii elektrycznej o 5,143 MWh/rok. Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci:
- pyłu - 0,20 kg/rok
- SO₂ - 3,20 kg/rok
- NOx - 13,10 kg/rok
- CO - 3,20 kg/rok
- CO₂ - 18.236,00 kg/rok.

www.wfosigw.lodz.pl