EDUKACJA


Pomoc w zapisaniu dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli

Допомога при зарахуванні дітей з України до шкіл і садочків

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do przedszkola
Як записати дитину з України в садок

Zakres wsparcia :

 • opieka i zajęcia w godz. 7:00 – 16:00 
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 


Rodzice/ prawni opiekunowie  ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają wniosek o przyjęcie kandydata  do przedszkola  oraz podpisują informację o korzystaniu z usług przedszkola.

 


Dziecko powinno posiadać :

 • dokument potwierdzający status uchodźcy;
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 • adres zamieszkania.

 

W celu zapisania dziecka w wieku przedszkolnym należy skontaktować sięz dyrektorem przedszkola:

 • Przedszkole Samorządowe w Ujeździe, ul. Przedszkolna 5, tel. 44 719 21 65
 • Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów 27, tel. 44 719 23 84

Сфера підтримки:

 • Догляд та заняття для дітей о 7:00-16:00
 • Психологічно-педагогічна допомога


Батьки/опікуни, які претендують на зарахування до дитячого садка, заповнюють заяву про прийом до садка та підписують інформацію про користування послугами дитячого садка.

 

Дитина повинна мати:

 • документ, що підтверджує статус біженця;
 • номер документа, що посвідчує особу дитини;
 • домашня адреса.

 

Для зарахування дитини до дошкільного віку звертайтеся до директора:

 • Самоврядний дитячий садок в Уязді, вул. Przedszkolna 5 тел 44 719 21 65
 • Самоврядний дитячий садок у Osiedle Niewiadów 27, тел.44 719 23 84
Jak zapisać ucznia z Ukrainy do szkoły podstawowej
Як зарахувати учня з України до початкової школи

Rodzic/opiekun prawny powinien udać się do szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania / przebywania  ucznia (tzw. szkoły obwodowej). Szkoła obwodowa przyjmuje dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły z urzędu. Dyrektor szkoły kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, biorąc pod uwagę wiek ucznia oraz opinię rodzica.

 


Rodzic/Opiekun prawny może zgłosić się także do innej szkoły, niż szkoła obwodowa.
Dyrektor tej szkoły może przyjąć dziecko na wolne miejsce w danym oddziale.

 


Dziecko powinno posiadać :

 • dokument potwierdzający status uchodźcy;
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 • adres zamieszkania.

Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Ujazd:

 • Szkoła Podstawowa w Ujeździe, ul. Rokicińska 6 tel. 44 719 22 30
 • Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów nr 27 tel. 44 719 22 31

Батьки/законні опікуни повинні піти до початкової школи, найближчої до місця проживання/перебування учня (так званої районної школи).
Директор школи кваліфікує учня, який прибуває з-за кордону, до відповідного класу, враховуючи вік учня та думку батьків.

 

Батьки/законні опікуни також можуть подати заяву до іншої школи, ніж районна школа. Директор цієї школи може прийняти дитину на вакантне місце в даному відділенні.

 

Дитина повинна мати:

 • документ, що підтверджує статус біженця;
 • номер документа, що посвідчує особу дитини;
 • домашня адреса.

Початкові школи в ґміні Уязд:

 • Початкова школа в Уязді, вул.  Rokicińska 6, тел 44 719 22 30
 • Початкова школа в Osiedlu Niewiadów nr 27, тел 44 719 22 31