REJESTRACJA PESEL

Punkt obsługi dla obywateli Ukrainy

Пункт обслуговування громадян України

Informujemy, że od 16 marca 2022 r. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, parter, sala obsługi w godzinach pracy Urzędu:

-  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

-  wtorek 8.30-16.30

Wniosek należy złożyć osobiście.  W imieniu osoby małoletniej  wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. 

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka następuje w oparciu o oświadczenie.

Do wniosku o nadanie nr PESEL : 

 • Wniosek do pobrania
 • dołącza się jedną fotografię , 
 • pobierane są odciski palców (z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12).

Tożsamość osoby składającej wniosek potwierdza się na podstawie:

 • dokumentu podróży, 
 • Karty Polaka,
 • innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 • dokumentu potwierdzającego urodzenie (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
 • oświadczenia.

Uwaga!
Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, oprócz maseczki, zaleca się również posiadanie rękawiczek oraz własnego długopisu.

Повідомляємо, що з 16 березня 2022 року всі громадяни України, які в результаті військових дій прибули на територію Польської Республіки з 24 лютого 2022 року зможуть подати заявки на надання номера PESEL в Гміні в Уязді, pl. Kościuszki 6, перший поверх, зал oбслуговування в робочий час управління:

 • Понеділок, Середа, Четвер, П'ятниця 7.30-15.30
 • Вівторок 8.30-16.30

Заяву потрібно подати особисто. В випадку неповнолітньої особи її подає один з батьків, законний опікун, тимчасовий опікун, куратор або особа, яка фактично нею опікується.

Діти до 12 років не зобов'язані бути присутніми при поданні заяви, за винятком ситуації, коли встановлення особи дитини відбувається на підставі декларації.

Для заяви про надання PESEL (ідентифікаційного коду):

Зробити безкоштовну фотографію на місці зможуть тільки особи, що подають заяву.

Встановлення особи, що складає заяву, відбувається на підставі:

 • закордонного паспорту,
 • Карти Поляка,
 • іншого документу з фотографією, що підтверджує особу,
 • свідоцтва про народження (для неповнолітніх осіб, що не досягли 18-річчя),
 • декларації

Увага!

У будівлю відомства зможуть увійти тільки особи, які дотримуються запобіжних заходів, передбачених постановою Кабміну про встановлення певних обмежень, приписів і заборон з нарастанням епідемічного стану. Для підписання офіційних документів, крім маски, рекомендується також мати рукавички і власну ручку.