UJAZD MIASTEM

Akt nadania ststusu miasta - pdf


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta - PDF, 249,9 KB


UCHWAŁA NR LIII/407/22 RADY GMINY UJAZD z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Ujazd statusu miasta - PDF, 755,9 KB


Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ujazd w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ujazd


Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu miasta odbytych w Gminie Ujazd od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.
ANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Ujazd statusu miasta - Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Ujazd statusu miasta

Wzór wypełnionej ankiety

Zarządzenie Nr 24/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 7 lutego 2022 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ujazd dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu miastaSzanowni Państwo!
Mieszkańcy Ujazdu i Gminy Ujazd!

Ujazd może być miastem!

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce ulotkę informacyjną w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Ujazd.
Dlaczego zaproponowałem, aby po ponad 150 latach Ujazd odzyskał prawa miejskie? W 2023 r. mija 595 rocznica nadania Ujazdowi praw miejskich. To odpowiedni moment do wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie jednak możliwe bez Państwa zaangażowania. Ujazd to miejscowość intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu gospodarczym, wyróżniającym się dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa łódzkiego. Status miasta ma wymiar symboliczny dla nas, mieszkańców. Wielokrotnie wyrażaliśmy tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi.
To historyczny moment dla naszej małej ojczyzny. Możemy stać się żywymi świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Ujazd.
ZDECYDUJMY ZATEM WSPÓLNIE w jakich warunkach i perspektywie będą żyć, pracować i kształcić się nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców gminy.
Nadanie praw miejskich poprzedzone będzie konsultacjami z mieszkańcami. Zapraszamy do wyrażenia opinii.

Każdy głos jest bardzo ważny!
Zdecydujmy razem.

Z poważaniem
Artur Pawlak
Wójt Gminy Ujazd

Ujazd spełnia kryteria ustawowe by uzyskać status miasta:
  • bogata wielowiekowa historia Ujazdu jako miasta
  • cechy funkcjonalno-przestrzenne - zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum, dwa place - plac Kościuszki i plac Wolności, zabytki
  • infrastruktura miejska - ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gazociąg, monitoring, selektywna zbiórka odpadów itp.
  • funkcjonowanie instytucji o charakterze ponadlokalnym, miastotwórczym, dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (biblioteka, nowoczesne przedszkole, szkoła podstawowa, hala sportowa, boisko Orlik, dwa ośrodki zdrowia, straż pożarna handel, przemysł, usługi, cykliczne imprezy kulturalne i turystyczne, ścieżki rowerowe, dom seniora, klub senior
  • większość mieszkańców zatrudniona jest poza rolnictwem.

Zalety
uzyskania praw miejskich:

  • powrót do wielowiekowej tradycji historii
  • Ujazd jako miasto i tym samym cała gmina nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas
  • wzrośnie prestiż, Ujazd będzie drugim miastem w powiecie tomaszowskim co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo)
  • zwiększenie możliwości promocyjnej miasta i gminy
  • podniesienie atrakcyjności Ujazdu w oczach młodych ludzi, szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów, poprawa na rynku pracy.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy wzrosną podatki od nieruchomości?
NIE - Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy, są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi.

Co z podatkiem rolnym?
NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALANIA- Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi.

Co z opłatami za wodę i śmieci, czy wzrosną?
NIE - Podobnie jak w poprzednich przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych?
NIE - Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie.


Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?
NIE - Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.

Czy będzie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?
NIE - Nie ma takiego zakazu.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?
NIE - Dodatek wiejski nie ulegnie zmianie - decyduje tu liczba mieszkańców, a nie status miejscowości.

Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
NIE - Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów ani zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?
NIE - Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza?
NIE - W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

Czy wzrośnie wynagrodzenie burmistrza?
NIE - Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy/miasta wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.

Czy wydłuży się kadencja burmistrza?
NIE - Nie wydłuży to kadencji burmistrza.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów?
NIE - Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego i innych dokumentów.

Czy koszty zmiany, które poniesie administracja będą wysokie?
NIE - Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy.

Czy zwiększy się zatrudnienie w urzędzie oraz wzrosną wynagrodzenia urzędników?
NIE - Zmiana statusu nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie oraz wzrostem wynagrodzeń.

Czy zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, w tym dotacje z Unii Europejskiej?
TAK - W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Ujazd jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko-wiejską.
 

Miasto Ujazd - moc korzyści, żadnych kosztów!

Ulotka informacyjna

Uchwała Nr L/391/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu miasta


Pozostałe pliki

24 Pobierz Rozmiar: 1017 KB Liczba pobrań: 32