Publiczny internet w Gminie Ujazd


PUBLICZNY INTERNET W GMINIE UJAZD

 

Gmina Ujazd realizuje projekt grantowy pn. „ Publiczny Internet w Gminie Ujazd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 1 ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Celem projektu jest zmodernizowanie posiadanej infrastruktury IT i świadczenie usługi typu hot spot wszystkim mieszkańcom gminy na znacząco wyższym poziomie niż obecnie.

 

Uruchomionych zostanie 10 zewnętrznych publicznych punktów dostępu do Internetu

 

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 64 368,00 zł, w tym:

- z budżetu środków europejskich w kwocie: 54 712,80 zł,

- z budżetu państwa w kwocie: 9 655,20 zł.