Aktualności

17.06.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe wybrany został Pan Michał Adam PAJĄK, zam. Tomaszów Mazowiecki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.                                                                                                                Przewodniczący Komisji                                                                                                                 Sekretarz Gminy                                                                                                               (-) Honorata Bogus           Zatwierdzam           Wójt Gminy  (-) mgr inż. Artur PawlakInformacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe - pdf, 270KB

Czytaj więcej...

Przygoda Tatą

15.06.2022

Przygoda z Tatą

Już 19 czerwca w Łodzi odbędzie się gra miejska pod nazwą „Przygoda z Tatą”. Rodzinne wydarzenie wystartuje o godzinie 10:00, a start i meta znajdować się będą w Parku Poniatowskiego. Dzięki zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział. Na uczestników czekają zagadki, konkurencje umysłowe i sprawnościowe, nowe aktywności i niespodzianki – to wszystko podczas kilku godzin bezpłatnej imprezy. Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny składające się z ojców oraz dzieci w każdym wieku. Do teamu mogą dołączyć również mamy. Nie ma ograniczeń w liczebności rodzinnej drużyny. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek oraz wezmą udział w losowaniu voucherów na weekendowy, rodzinny pobyt na Mazurach. Na zwycięzców czekają specjalne nagrody. Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia  na stronie https://przygodaztata.azs.pl/miasta/lodz/. Planowane konkurencje na trasie gry: 1. wspólne wiosłowanie na ergometrze wioślarskim 2. konkurencja celnościowa – rzuty do kosza 3. konkurencja szybkościowa – rodzinna sztafeta 4. element integracji – wspólne budowanie wieży/zamku z kartonów/skrzynek lub układanie puzzli 5. element twórczy – układanie wierszyka z podanymi przez organizatora hasłami 6. konkurencja zagadkowa polegająca na rozwiązaniu zagadki związanej z lokalnym dziedzictwem 7. konkurencja sprawnościowa – przejście toru przeszkód 8. konkurencja lekkoatletyczna – pchnięcie kulą/piłką lekarską 9. gra w golfa 10. gra „niespodzianka” – do zaliczenia wylosowane zadanie Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, która realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zapisy: https://przygodaztata.azs.pl/zapisy/

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

13.06.2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu  10 czerwca 2022 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" złożył uproszczoną ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Łeba 2022".Oferta rozpatrywana jest zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Wypełniony formularz uwag można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. Nr 5), Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl.Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 20 czerwca 2022 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13 czerwca 2022 roku  - pdf, 435KBZałącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Łeba 2022”, docx, 183KBZałącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty, pdf - 20KB

Czytaj więcej...

wolne miejsca pracy

08.06.2022

Wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Wójt Gminy Ujazd ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze: - inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych; - podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych.   Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2022 r. w kancelarii urzędu (pok. 5), można je również przesłać na adres Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd Szczegółowe informacje  o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...

wojewódzka wystawa, targi rolne, wojewódzkie dni pola

06.06.2022

XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA oraz Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2022

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na XXII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA oraz Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2022. Imprezy odbędą się 11 i 12 czerwca 2022 roku w godz. 9:00-17:00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych

30.05.2022

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony.  Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Inwestycje w produkcję prosiąt O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc. Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również wynagrodzenia doradców. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem),maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc. Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy. Inwestycje w nawadnianie Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania. Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc. Tegoroczny nabór, który rozpoczął się 29 marca, jest 12. z kolei organizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dotychczas, w ramach wszystkich naborów na „Modernizacje gospodarstw rolnych” finansowanych z budżetu PROW na lata 2014 - 2020 umowy o przyznaniu pomocy podpisało 42,5 tys. rolników, a ci którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje otrzymali blisko 6 mld zł. Więcej informacji:  Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A - otwórzModernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - otwórz

Czytaj więcej...

27.05.2022

Strategia ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki -Opoczno na lata 2021-2027

W województwie łódzkim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT. MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno to porozumienie 14 samorządów w tym gminy Ujazd. W związku z powyższym zachęcamy organizacje działające na terenie MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027”   Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 czerwca 2022 r.   Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_tomaszow_organizacjen

Czytaj więcej...

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

25.05.2022

VII edycja Ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Ruszył nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, który skierowany jest do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2022 r. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.  Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM. Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich. Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego . Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Czytaj więcej...

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

18.05.2022

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny Stronagłówna - CWCR (wojsko-polskie.pl).Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i  wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego). Do pobrania:Plakat 1 - PDFPlakat 2 - PDFPlakat 3 - PDFUlotka informacyjna 1 - PDFUlotka informacyjna 2 - PDF

Czytaj więcej...

kwalifikacja wojskowa

18.05.2022

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

W dniu 3 marca 2022 roku Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z którym na terytorium województwa łódzkiego w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Tomaszowie Mazowieckim będzie funkcjonować w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego ( Baza noclegowa) ul. PCK 10 , od dnia 30 maja  do dnia 30 czerwca  2022r.,w godz. 9.00 – 16.00. Stawiennictwo dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Ujazd odbywać się będzie w dniach 22 czerwca 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku w w/w lokalu. Dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 29 czerwca 2022 roku. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1)      mężczyzn urodzonych w 2003 r., 2)      mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3)      osoby urodzone w latach 2001-2002, które:     a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,     b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 4)      kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944), 5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter