Aktualności

otwarty konkurs ofert

21.02.2024

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Ujazdu informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:•    kultury, sztuki, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwałą Nr LXXX/604/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.Realizacja zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach” powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym” powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym" powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz jej absolwentów powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 196.480,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków oraz jej absolwentów powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 107.520,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla Seniorów powierzona zostanie Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ujazd Cooltura z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).OGŁOSZENIE Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - pdf, 677KB

Czytaj więcej...

Przyczep się do pracy na pełny etap - TOMPLAN TRAILERS

19.02.2024

Przyczep się do pracy na pełen etap - TOMPLAN TRAILERS

Załącznik:Przyczep się do pracy na pełen Etat w Tomplan Trailers - pdf, 2MB

Czytaj więcej...

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej 2024 na terenie województwa łódzkiego

14.02.2024

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej 2024 na terenie województwa łódzkiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U z 2023 r. poz. 2473), kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu tomaszowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 18 marca do 19 kwietnia 2024 roku.Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Ujazd został wyznaczony na:12.04.2024 r., natomiast dniem stawiennictwa kobiet jest dzień 18 kwietnia 2024 roku. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II  37,97-200 Tomaszów Mazowiecki Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. wzywa się:mężczyzn urodzonych w 2005 r.;mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;osoby, które w latach 2022 i 2023: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w  64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą:dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;dokumentację medyczną (jeżeli posiadają, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy);Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzeniu stałego zamieszkania poza granicami RP.Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w przesłanym wezwaniu.Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Burmistrza Ujazdu wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia Wojewody podane do wiadomości publicznejW stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być również nałożona kara administracyjna w postaci grzywny (art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny) lub kara ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację.Kontakt telefoniczny:  44 719 21 29 wew.22 lub osobiście, pok.9,Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6 – Referat Spraw Obywatelskich.Załączniki:Obwieszczenie kwalifikacja - pdf, 250KBUlotka kwalifikacja - jpg, 120KBPlakat kwalifikacja - jpg, 130KBPlakat kwalifikacja 2 - jpg, 133KBPlakat kwalifikacja 3 - jpg, 140KB

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców na temat azbestu.

13.02.2024

Informacja dla mieszkańców na temat azbestu.

Burmistrz Ujazdu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie w 2024 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Osoby zainteresowane odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 7 (Ujazd, ul. Kościelna 24, w budynku „starego przedszkola”) w  terminie do 8 marca 2024 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 29 stycznia 2024 roku dotyczące otwartego konkursu ofert.

30.01.2024

I otwarty konkurs ofert.

Zarządzenie Nr15/2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2024r.  - pdf, 478KBOgłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 29 stycznia 2024 roku dotyczące otwartego konkursu ofert.  -pdf, 5MBUchwała Nr LXXX/604/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok - pdf, 458KB Wzór ofertyrealizacji zadania publicznego - docx, 30KBWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - docx, 25KB

Czytaj więcej...

Dodatek osłonowy 2024.

25.01.2024

Dodatek osłonowy 2024.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu w MOPS: 44 710 01 26 oraz 517 634 473.Terminy składania wniosków: Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w MOPS w Ujeździe, ul. Kościelna 24 ( I piętro) lub elektronicznie.Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.Dodatek osłonowy przysługuje:1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osóbW celu uzyskania zwiększonego dodatku niezbędnym warunkiem jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Załączniki:Wniosek - docx, 84KBOświadczenie III - docx, 36KBOświadczenie IV - docx, 14KB

Czytaj więcej...

Informacja

12.01.2024

Informacja na temat pisma dotyczącego realizacji obowiązków z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja na temat pisma dotyczącego realizacji obowiązków z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pismo - pdf, 131KB

Czytaj więcej...

Informacja na temat przerwy w dostępie do systemu informatycznego obsługującego wydawanie dowodów osobistych.

27.12.2023

Informacja na temat przerwy w dostępie do systemu informatycznego obsługującego wydawanie dowodów osobistych.

W czwartek 28 grudnia 2023 roku nastąpi przerwa w dostępie do systemu informatycznego obsługującego wydawanie dowodów osobistych, tym samym skrócą się godziny obsługi spraw dot. dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Ograniczenia obsługi spowodowane są wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie nowych e-usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Miejski w Ujeździe będzie możliwe tylko do godziny 12:00;Odbiór dowodu osobistego będzie możliwy do godziny 15.30;Złożenie wniosku drogą elektroniczną dla dziecka lub podopiecznego do 12 roku życia będzie możliwe tylko do godziny 9.00.Wniosek o nowy dowód osobisty będzie można złożyć już 29 grudnia 2023 r. podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

konferencja, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego

07.12.2023

Konferencja posumowująca projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego ''RSI Łódzkie 2030+''

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego zapraszają na konferencję podsumowującą projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego "RSI Łódzkie 2030+"Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. w godzinach 9.30 -15.30 na 19 piętrze biurowca Hi Piotrkowska (ul. Piotrkowska 157a, Łódź). Po serii owocnych spotkań konsultacyjnych, czas na przedstawienie wyników.Podczas wydarzenia nastąpi prezentacja „RSI Łódzkie 2030+” oraz podsumowanie konsultacji społecznych. Planowany jest panel przedstawicieli regionów w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji oraz panel przedsiębiorców, dotyczący sposobów na implementację „RSI Łódzkie 2030+”.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://form.typeform.com/to/pw76Im3K Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.innowacje.lodzkie.pl/post/konferencja-prezentuj%C4%85ca-rsi-%C5%82%C3%B3dzkie-2030-13-grudnia-w-%C5%82odzi

Czytaj więcej...

06.12.2023

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu '' Gmina Ujazd dla seniorów na 2024 rok''

OgłoszenieZarządzenie 212/2023ProgramAnkieta

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter