14.06.2019

Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy”

Program spotkania

Czytaj więcej...

Apel

13.06.2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych

Czytaj więcej...

13.06.2019

CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH W MOSZCZENICY

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie zorganizowane przez Partnera Naszej Gminy w terminie 19-20.06.2019CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH - KLIKNIJ                                                   ZAPRASZAMY

Czytaj więcej...

Święto sąsiada

11.06.2019

Zapraszamy na Święto Sąsiada w Osiedlu Niewiadów

-

Czytaj więcej...

11.06.2019

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl.8 lok. B informuje o konieczności złożenia wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do:1. Świadczenia wychowawczego2. Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami3. Specjalnego zasiłku opiekuńczego( SZO)4. Funduszu alimentacyjnego5. Dobry start (300+)6. Stypendia szkolneSzczegółowe informacje na temat świadczeń znajdują się pod podanym linkiem - LINKWzór wniosku na świadczenie wychowawcze obowiązujący od 1.07.2019rZałącznik do wniosku dla rodzin, które posiadają więcej niż 4 dzieci

Czytaj więcej...

uwaga

11.06.2019

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami informujemy, że Urząd Gminy w Ujeździe w dniach od 12.06.2019 r. do 14.06.2019 r. będzie pracował w godzinach 6:30 - 14:30.

Czytaj więcej...

apel

10.06.2019

Apel do mieszkańców Gminy Ujazd o oszczędne gospodarowanie wodą

Czytaj więcej...

spotkanie

05.06.2019

Sptkanie informacyjne pn. ''Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę - pozyskaj środki unijne''

Program spotkania informacyjnego - Pobierz

Czytaj więcej...

szlakiem piastowskim

31.05.2019

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza „Szlakiem Piastowskim”

Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Ujazd zorganizowało w dniu 25 maja 2015 roku wycieczkę turystyczno- krajoznawczą „ Szlakiem Piastowskim” w wyjeździe uczestniczyło 50 osób.W programie wycieczki było zwiedzanie najciekawszych zabytków w Kruszwicy, Biskupinie, Gnieźnie. W Kruszwicy spotkaliśmy się z przewodnikiem, zwiedziliśmy  kolegiatę  św. Piotra i Pawła z XII wieku i odbyliśmy relaksujący rejs statkiem po Jeziorze Gopło, dotarliśmy również  na szczyt Mysiej Wieży by podziwiać roztaczającą się przepiękną panoramę na Kruszwicę i okolice. Następne miejsce, to Biskupin – prehistoryczny gród odrestaurowany na wzór grodu z VIII w. p.n.e.  I znowu relaksujący przejazd kolejką wąskotorową z Biskupina do Gąsawy. Dalej to Gniezno, w planie zwiedzania była Katedra Gnieźnieńska i Drzwi Gnieźnieńskie. Tu było niewiele czasu wolnego, by w miarę jeszcze przed końcem dnia dotrzeć do Dziekanowic, gdzie czekał na nas prom, który przewiózł nas na wyspę Ostrów Lednicki -  do skansenu – miejsca gdzie odbył  się w 966 roku Chrzest Polski. I ostatnie miejsce naszej wyprawy to Imiołki  i  Pola Lednickie a tam, Dom Jana Pawła II, skupiliśmy się również na cichej modlitwie przy Grobie Ojca Jana Góry- twórcy Lednicy  i oczywiście dotarliśmy do „Bramy Ryby- Bramy Trzeciego Tysiąclecia”.  Podobnie jak młodzież, która zgromadzi się na polach lednickich  na zjeździe LEDNICA w sobotę 01 czerwca i tradycyjnie o godzinie 24 przejdzie przez BRAMĘ,  tak i my przeszliśmy całą grupą EMERYTÓW z UJAZDU przez tą słynną bramą. Wprawdzie zrobiliśmy to o cały tydzień wcześniej, ale to przecież my starsi przedeptujemy ścieżki naszej młodzieży.Pogoda przepiękna (była zamówiona), wycieczka przepiękna, niewyczerpująca a wręcz relaksująca a to, że się podobała wszystkim uczestnikom świadczy fakt, iż jeszcze nie wysiedli z autokaru, a już prosili prezeskę koła o zorganizowanie kolejnego, pięknego wyjazdu. I tak minął dzień. Dotarliśmy do domów przed 24.                                                     Wiesława Jagiełło – Prezes Koła Emerytów Ujazd

Czytaj więcej...

27.05.2019

Bezpłatne warsztaty w ramach programu "Koalicje dla Niepodległej"

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka

23.05.2019

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

Regulamin imprezy plenerowej pn. "Gminny Dzień Dziecka"Klauzula informacyjna

Czytaj więcej...

OPUS

21.05.2019

Informacja o konkursie - Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Gmina Ujazd 2019

Wramach Lokalnego Programu Mikrograntów: "Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych" Gmina Ujazd 2019 grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy Ujazd oraz lokalne organizacje mogą starć się o środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć.Więcej informacji     https://opus.org.pl/mikrogranty-ujazd-2019-988Informacja

Czytaj więcej...

17.05.2019

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 maja 2019 r.

WÓJT GMINY UJAZDOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKOPODInspektora ds. funduszy inwestycyjnychW REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU gMINY W uJEŹDZIE Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracyNumer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2019.APData publikacji ogłoszenia: 16 maj 2019 r.Termin składania ofert: 31 maj 2019 r.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%Warunki pracy na stanowisku:praca jednozmianowa,narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.Wymagania niezbędne:obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia,wykształcenie: wyższe lub średnie,w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.Wymagania dodatkowe:wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, RODOznajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  lub staż zawodowy w JST lub publicznej instytucji finansowej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:przygotowanie inwestycji realizowanych z udziałem pozyskanych funduszy zewnętrznych;prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowych;inicjowanie i przygotowywanie prac, dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (unijnych, z budżetu Państwa, samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, fundacji i innych pozabudżetowych);współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi – w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizację zadań publicznych;monitorowanie zmian w regulacjach, związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;monitorowanie bieżących informacji, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o finansowanie przygotowywanych projektów;monitorowanie i nadzorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych;prowadzenie projektów i sprawozdawczości oraz rozliczanie otrzymanych zewnętrznych środków pomocowych;prowadzenie ewidencji umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania;analizowanie i opiniowanie projektów krajowych i regionalnych dokumentów, związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym oraz projektów aktów prawnych z tego zakresu;prowadzenie doradztwa dla jednostek organizacyjnych gminy w zakresie korzystania z funduszy europejskich;udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,Oferta musi zawierać:list motywacyjny,kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,zgodę o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”podpisaną klauzulę informacyjną. Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:Urząd Gminy w Ujeździeplac Kościuszki 6, 97-225 Ujazdw terminie do dnia 31 maja 2019 r.Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.                                                                                                                 Wójt Gminy Ujazd                                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak 1. Ogłoszenie o naborze 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie3. Klauzula informacyjna

Czytaj więcej...

IKP

15.05.2019

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Dzięki IKP w jednym miejscu znajdziesz: informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich, informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w ramach NFZ. Internetowe Konto Pacjenta daje Ci szereg nowych możliwości: otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza, otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość. upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia. … a już wkrótce w łatwy sposób sprawdzisz i pobierzesz swoją pełną dokumentację medycznąJak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta w 3 prostych krokach? Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta PacjentaPamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twoich danych.Więcej informacji znajdziesz po linkiem: link

Czytaj więcej...

koncert

14.05.2019

Koncert "Zwycięska Polska"

Koncert "Zwycięska Polska"

Czytaj więcej...

BUD-UJ RAZEM

13.05.2019

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGDZapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. Program szkolenia: 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020. 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

dzień bez śmiecenia

10.05.2019

Dzień bez Śmiecenia

DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r.  było to nieco poniżej 27%[1][1]. Powyższe zmiany nie będą możliwe jeśli producenci nie będą ekoprojektować, a konsumenci nie zmienią swoich nawyków tak, by poprawnie segregować i nie generować niepotrzebnych odpadów.Dlatego tegoroczna XIII edycja Dnia bez Śmiecenia odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. W ten sposób zachęcamy, aby każdy podjął proste działania, które ograniczą ilość odpadów trafiających na składowiska, lub co gorsza do środowiska.  Przygotowaliśmy serię elektronicznych Kartek, które zawierają wskazówki - jak prostymi zmianami możemy zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.Po pierwsze UNIKAM. Podczas kampanii będziemy zachęcać do rezygnacji z produktów jednorazowego użytku, kupowania rzeczy bez zbędnych/nadmiernych opakowań, korzystania z pojemników wielokrotnego użytku.Po drugie PLANUJĘ. Tu będziemy zachęcać odbiorców kampanii do przemyślanych zakupów, planowania najbliższego menu oraz przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów, które mamy już w lodówce.Po trzecie SEGREGUJĘ. W większości gmin obowiązuje zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska system segregacji odpadów, jednak mieszkańcy wciąż mają z nią problemy. Podczas prowadzonych działań będziemy zwracali uwagę na odpady, które sprawiają nam największe trudności.Po czwarte WYKORZYSTUJĘ. Tym przekazem chcemy zwrócić uwagę odbiorców, że wiele wyrzucanych przez nas odpadów mogłoby zostać jeszcze wykorzystanych. Będziemy zachęcać do sprzedawania i oddawania niepotrzebnych przedmiotów oraz wykorzystywania różnych rzeczy na nowo.Chcemy aby Dzień bez Śmiecenia był impulsem do działania, dlatego jak co roku zapraszamy  gminy, przedsiębiorców, oraz placówki oświatowe, do podejmowania własnych inicjatyw np. konkursów, warsztatów, pogadanek wpisujących się w założenia kampanii oraz dołączenia do nas na Facebooku: www.facebook.com/dzienbezsmiecenia, korzystania z ciekawych infografik, filmików i innych materiałów edukacyjno-informacyjnych przygotowanych przez Rekopol i dostępnych na www.dzienbezsmiecenia.pl. Jak możesz włączyć się do akcji?Powiedz wszystkim, że już po raz 13 rusza Dzień Bez Śmiecenia!Od 7 maja do 5 czerwca na Facebook’u Dzień Bez Śmiecenia będą pojawiać się elektroniczne Kartki. Zapraszamy do polubienia strony i dzielenia się treściami na prywatnych profilach.https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia/ 11 maja na Facebooku Dzień Bez Śmiecenia będzie miała premierę elektroniczna Kartka, którą chcemy sprawdzić ile osób deklaruje, że chce zmian w opakowaniach produktów tak, by stały się łatwiejsze do ponownego przetworzenia. Jesteśmy gotowi na Eco Design.Będziemy w ten sposób zachęcać producentów do spojrzenia na swoje opakowania pod względem ich ekologicznego zrównoważenia i sprawdzimy ile osób chce takich zmian.Pobierz kartki ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl i opublikuj na własnych stronach internetowych i intranetowych, na Facebooku z #ZaczynamOdSiebie.Poza kartkami dostępne są również gry - zachęcamy do zabawy w szkołach, pracy, jak również w domu z rodziną. Wspólna rozrywka jest świetnym otwarciem do rozmowy o ekologii. Zachęcamy również do organizowania działań ekologicznych (warsztaty, szkolenia, pikniki, konferencje) między 6 maja, a 5 czerwca. Na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl znajdziesz materiały edukacyjne i ciekawostki, które pomogą zaaranżować własne inicjatywy. Jeśli poinformujesz nas o swojej inicjatywie - umieścimy ją na naszej stronie oraz na Facebooku.Zapraszamy do dzielenia się zdjęciami - możesz wstawić swoje zdjęcie na Facebook Dzień Bez Śmiecenia lub na prywatny profil z hashtagiem #ZaczynamOdSiebie.Warto aktywnie brać udział w akcji, dzielić się wiedzą i organizować własne inicjatywy. Wszyscy zaangażowani zostaną nagrodzeni specjalnym certyfikatem uczestnictwa.Aby być na bieżąco warto polubić stronę Dzień Bez Śmiecenia na Facebook’u https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia/ Przygotowaliśmy wiele wskazówek - jak prostymi krokami każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na stan naszego środowiska.Włącz się do akcji przez własne inicjatywy lub opublikuj elektroniczne Kartki i wspólnie z nami - Zacznij Od Siebie!#ZaczynamOdSiebie Koordynator Projektu:Monika WyciechowskaRekopl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.m.wyciechowska@rekopol.pl

Czytaj więcej...

06.05.2019

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz. i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Maz. zapraszają podmioty działalności pożytku publicznego zarejestrowane na terenie powiatu tomaszowskiego na bezpłatne warsztaty na temat „Nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z otwartych konkursów ofert”. Warsztaty odbędą się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. św. Antoniego 41 sala konferencyjna nr 129 (I piętro). Udział w warsztatach jest bezpłatny.Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie do Marty Stępniak: marta.stepniak@inspro.org.pl, tel. 519 300 647| 42 630 17 49. W tytule e-maila prosimy wpisać Warsztat „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań”, a w treści: nazwę reprezentowanej organizacji, jej nr KRS oraz imię i nazwisko osoby, która będzie brała udział w warsztacie. Prosimy również podać informację czy organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub/i działalność gospodarczą. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest podpisanie dokumentów dot. bezpłatnego wsparcia jakie będzie udzielone przez OWES Centrum KLUCZ. Na zgłoszenia czekamy do czwartku 9 maja do godz. 16.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy prawo do zaproszenia maksymalnie 1 osoby z organizacji. Więcej informacji na temat warsztatów znajdziecie Państwo na stronie https://inspro.org.pl/centrumklucz lub kontaktując się:- Marta Stępniak, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, tel. 519-300-647, marta.stepniak@inspro.org.pl- Elżbieta Kośka, Wydział Promocji Powiatu, tel. (44) 724-21-27 wew. 418, ekoska@powiat-tomaszowski.pl

Czytaj więcej...

29.04.2019

eWniosekPlus

W dniu 15 maja br. upływa termin złożenia wniosków o dopłaty obszarowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2019 poprzez aplikację eWniosekPlus.

Czytaj więcej...

mojaflaga

25.04.2019

Dołącz do akcji "Niepodległa – #mojaflaga"!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas święta państwowego lub w ważnym momencie życia. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.Więcej informacji pod linkiem: link

Czytaj więcej...