wypelnij ankiete

18.02.2021

Ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy

    W związku z przygotowywaniem przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027, zwracamy się do mieszkańców Gminy o wypełnianie ankiet, które przyczynią się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu wyznaczone zostaną cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym - Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027.Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego sięw Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41. Poniżej znajdują się ankiety do wypełnienia w wersji online w załączniku ankiety w wersji do wydruku, prosimy Państwao wypełnienie ankiety dla mieszkańców oraz przedsiębiorców MSP.Ankiety do wypełnienia online:dla mieszkańców:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwxy6u41P1kofh8ROf74dpK20WC6nvzj_TjC2nIK2DoBSDA/viewform?usp=sf_linkdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjj15vlGzw3185pNjJHlSgCyIoAdotwx-iwSIWjVliUkljg/viewform?usp=sf_linkdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSxEBxxVo4nAECnR-y8KL7UgT0MsYhv-4ej0peJR_K3lWfA/viewform?usp=sf_linkdla osób bezrobotnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPqRN-NO5GS8XnncZI_cE3c3jBblJvoow4t1-TVp1FKkFyA/viewform?usp=sf_linkdla osób pracujących:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS7Hn5aPUVtf01JiDvpyeedHnJK4DAC0RRWOPGobZCewLBg/viewform?usp=sf_linkdla przedsiębiorców MSP:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X-DruKkJ9f4eUeP1LbsNEJoISnQFEyhtUyhXTSeXUsuNCg/viewform?usp=sf_linkdla osób niepełnosprawnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXpL9cQ3mtMNmxpSGPoBX_p5W1JCghpQvdtMV8h5KguyYv1w/viewform?usp=sf_linkAnkiety w formie PDF w wersji do wydruku: dla mieszkańców:LINKdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :LINKdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:LINKdla osób bezrobotnych:LINKdla osób pracujących:LINKdla przedsiębiorców MSP:LINKdla osób niepełnosprawnych:LINK

Czytaj więcej...

16.02.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE  Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe z siedzibą: 97-225  Ujazd, ul. Tomaszowska 1.I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:1.      Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:1)      obywatelstwo polskie;2)      wykształcenie wyższe, preferowane będzie wykształcenie o kierunku lub specjalności bibliotekoznawstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, zarządzanie lub pokrewne,3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy;4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ujeździe;5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;6)      dobry stan zdrowia;7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 2.      Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;2)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;3)      znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Ujazd;4)      znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;5)      znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; II.     Warunki pracy na stanowisku:1)      miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe, ul. Tomaszowska 1, 97-225 Ujazd;2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;3)      wymiar czasu pracy – ½ etatu;4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2021 r.5)      obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)    kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej;2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece;3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Biblioteki;5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ichOrganizatorowi;7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,9)    realizowanie zadań statutowych, IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać:1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,2)      pisemny, autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych;8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,10)  oświadczenie o treści:„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty) V.     Składanie dokumentów:Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składaćw zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe" w terminie do 10 marca 2021 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. VI.             Informacje dodatkowe :1)      zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;2)      konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;3)      przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert;4)      informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 21 11).  Kwestionariusz osobowy - DOCXKlauzula informacyjna - PDFOgłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe - PDF 

Czytaj więcej...

centrum opus rozpoczęcie naboru wniosków

10.02.2021

Centrum OPUS rozpoczęło nabór wniosków na wsparcie dla grup nieformalnych i NGO

Czytaj więcej...

logo

08.02.2021

Ankieta dotycząca analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD ''BUD-UJ RAZEM''

Szanowni Państwo!Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia  LGD "BUD-UJ RAZEM". Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju. Dzięki Państwa odpowiedziom możliwa będzie ponowna weryfikacja LSR oraz naniesienie ewentualnych korekt w tym zakresie. Badanie trwa od 03.02.2021r do dnia 19.02.2021r.Link do ankiety znajdziecie Państwo poniżej:http://buduj.eu/portal-news-178-zachecamy_panstwa_do_wypelnienia_ankiety_dot._analizy_potrzeb_mieszkancow_w_kontekscie_naniesienia_zmian_w_lokalnej_strategii_rozwoju_stowarzyszenia_lgd_quot;bud_uj_razemquot;.html?fbclid=IwAR27-t7nsc1_iloNJ-RkhvJUcDZygLPZI6l07c4y5xnT83j6WkMLA2u5e2E Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej...

AWARIA

25.01.2021

UWAGA!!!!

Czytaj więcej...

plakat a4 w sprawie konkursu śnieżny dekalog

22.01.2021

KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY „ŚNIEŻNY DEKALOG”

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOW NA STRONIE - http://www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

Czytaj więcej...

plakat 500+

21.01.2021

RODZINA 500+ - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ

Czytaj więcej...

21.01.2021

ANKIETA ELEKTROCNZINA DOTYCZĄCA ZAOPATRZENIA W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Ministerstwo Infrastruktury prosi i zachęca konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstwa spożywcze do wypełnienia ankiet.LINK DO ANKIETY - https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Czytaj więcej...

wspólna polityka rolna

20.01.2021

ZGŁOŚ UWAGI DO PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Czytaj więcej...

zaproszenie na darmowe szkolenie jak założyć żłobek

19.01.2021

Bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”

Czytaj więcej...

04.01.2021

Sołectwo na plus - Informacja dla sołtysów

Sołectwo na plusInformuję, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów „Sołectwo na plus”. Wnioski powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dania 15 listopada 2021r i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych).Wypełniony wniosek należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenie do naboru - DOCXKlauzula RODO - PDFRegulamin "Sołectwa na plus" - PDFRŚI.3032.98.3.2020 Gmina - PDF

Czytaj więcej...

darmowa pomoc prawna

30.12.2020

Bezpłatna pomoc prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIAPUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Informujemy, iż do odwołania udzielanie porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach na terenie powiatu tomaszowskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W celu ustalenia terminu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797 876 260 lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat-tomaszowski.pl.  Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl   Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski  HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO W 2021 ROKU: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 : prowadzony przez adwokatówStarostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 Poniedziałek:        od godz. 13.00            do        17.00 Wtorek:                 od godz. 13.00            do        17.00 Środa:                   od godz.   9.00            do        13.00 Czwartek:             od godz.   9.00            do        13.00 Piątek:                   od godz.   9.00            do        13.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2:  prowadzony przez radców prawnychPowiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Farbiarskiej 20/24 Poniedziałek:        od godz.  9.00             do        13.00 Wtorek:                 od godz.  9.00             do        13.00 Środa:                    od godz.  13.00           do        17.00 Czwartek:             od godz.  13.00           do        17.00 Piątek:                   od godz.  13.00           do        17.00   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: prowadzony przez Fundację European Concept Consulting FoundationMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5 Poniedziałek:        od godz. 11.30            do        15.30Środa                    od godz. 11.30            do        15.30 Piątek:                   od godz. 11.30            do        15.30                                                                                     Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 Wtorek:                 od godz. 11.30            do        15.30 Czwartek:             od godz. 11.30            do        15.30 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 4 prowadzony przez Fundację European Concept Consulting FoundationGminny Ośrodek Kultury w Ujeździe  – Osiedle Niewiadów 43   Poniedziałek:        od godz.   8.00            do        12.00 Wtorek:                 od godz.  12.00           do        16.00 Środa:                   od godz.   8.00            do        12.00 Czwartek:             od godz.   8.00            do        12.00 Piątek:                   od godz.   8.00            do        12.00 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 5:  prowadzony przez Fundację „Prawnik Domowy”Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1 Poniedziałek:        od godz.  12.00           do        16.00 Wtorek:                 od godz.  12.00           do        16.00 Środa:                   od godz.  14.00           do        18.00 Czwartek:             od godz.  12.00           do        16.00 Piątek:                  od godz.  12.00           do        16.00 

Czytaj więcej...

ŁDB

03.12.2020

Łódzkie Dni Innowacji

Link do artykułu: https://biznes.lodzkie.pl/w-lodzkiem-startupy-kuja-4-grudnia-zapraszamy-na-lodzkie-dni-innowacji/

Czytaj więcej...

brak pradu

01.12.2020

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 11.12.2020

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:2020-12-11 08:00 - 15:00MłynekSzymanów

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

23.11.2020

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni. Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Czytaj więcej...

komunikat o przerwie w dostawie energii elektrycznej

17.11.2020

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 30.11.2020

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:2020-11-30 08:00 - 15:00Młynek Szymanów

Czytaj więcej...

brak wody

17.11.2020

KOMUNIKAT ZGKiM 24.11.2020

Komunikat ZGKiMInformujemy, że w dniu 24.11.2020 r. ( wtorek) planowane są prace nad przyłączeniem nowego odcinka wodociągu w miejscowości Ujazd Przedmieście oraz pracami na sieci wodociągowej. W związku z tym w godzinach 900 – 1400  nie będzie wody w miejscowościach Stasiolas, Olszowa, Olszowa Piaski, Maksymów, Helenów oraz w Ujeździe  pl. Wolności, ulice:  Kościelna, Wodna, Wolborska, Zagajnikowa, Leśna i Przedmieście.   Za utrudnienia przepraszamy    

Czytaj więcej...

brak wody

17.11.2020

KOMUNIKAT ZGKiM 20.11.2020

Komunikat ZGKiMInformujemy, że w dniu 20.11.2020 r. ( piątek) planowane są prace nad przyłączeniem nowego odcinka wodociągu w miejscowości Szymanów. W związku z tym w godzinach 900 – 1200  nie będzie wody w miejscowościach Zaosie, Szymanów, Wykno, Młynek. Za utrudnienia przepraszamy    

Czytaj więcej...

skrcony czas na samospis

13.11.2020

SKRÓCONY CZAS - SPIS ROLNY

Czytaj więcej...

konsultacje wyniki

10.11.2020

Wyniki konsultacji

Wyniki Konsultacji dotyczących  projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka