17.05.2019

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 maja 2019 r.


WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODInspektora ds. funduszy inwestycyjnych

W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU gMINY W uJEŹDZIE

 


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 16 maj 2019 r.

Termin składania ofert: 31 maj 2019 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, RODO
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  lub staż zawodowy w JST lub publicznej instytucji finansowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie inwestycji realizowanych z udziałem pozyskanych funduszy zewnętrznych;
 • prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowych;
 • inicjowanie i przygotowywanie prac, dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (unijnych, z budżetu Państwa, samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, fundacji i innych pozabudżetowych);
 • współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi – w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizację zadań publicznych;
 • monitorowanie zmian w regulacjach, związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;
 • monitorowanie bieżących informacji, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 • przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o finansowanie przygotowywanych projektów;
 • monitorowanie i nadzorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych;
 • prowadzenie projektów i sprawozdawczości oraz rozliczanie otrzymanych zewnętrznych środków pomocowych;
 • prowadzenie ewidencji umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania;
 • analizowanie i opiniowanie projektów krajowych i regionalnych dokumentów, związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym oraz projektów aktów prawnych z tego zakresu;
 • prowadzenie doradztwa dla jednostek organizacyjnych gminy w zakresie korzystania z funduszy europejskich;
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgodę o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 • z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych. Zostałam (łem) poinformowana (y)
  o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:
  ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.


Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.                                                                                                                Wójt Gminy Ujazd


                                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 


1. Ogłoszenie o naborze

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3. Klauzula informacyjnaWyszukiwarka