18.05.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 maja 2021 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuję, że 14 maja 2021 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujeździe,

c) na stronie internetowej Gminy Ujazd. 


2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 25 maja 2021 r.


3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.  


4. Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021”.


Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.

Wyszukiwarka