29.06.2020

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY UJAZD

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

(przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd)

1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium.

2. Stypendium przyznaje się na wniosek.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Ujazd za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić:

dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1,

organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół.

4. Wniosek, składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.

 

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

(Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej)

1. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które:

uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,

stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwojui popularyzacji sportu na terenie gminy.

2. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać:

związki lub kluby sportowe, jednostki oświatowe, inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu,

Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem.

3. Wnioski składa się w ciągu dwóch miesięcy:

W grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw w dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw.

Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego

Wnioski złożone do dnia 30 grudnia – w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

Wyszukiwarka