10.03.2020

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów

W dniu 05.03.2020r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych Firmą SODA sp. z o.o. z Łodzi na realizacje inwestycji pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów”. 

Wartość umowy to blisko 200 000,00 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejących linii oświetlenia ulicznego będących na majątku Gminy Ujazd poprzez:

-  Budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 1384 mb.

-  Montaż 38 szt. latarni oświetleniowych z oprawami LED o mocy 48W oraz 24W wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej.

-  Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED o mocy 48 W  na 15 słupach linii napowietrznej NN wg lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej.

-  Demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 18 szt.

-  Montaż 2 szt. skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcją.

-  Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów (m.in. badanie linii kablowej, pomiary skuteczności zerowania, pomiar rezystancji uziemienia.

-  Wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach.

Umowne zakończenie robót przewidziano na początek lipca 2020r. ale jest to termin maksymalny. Został już przekazany wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się prace budowlane.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego zostaną wymienione tylko te słupy, które są własnością gminy Ujazd. W związku z tym, ze cześć słupów jest własnością PGE, Gmina Ujazd zwróciła się do PGE Dystrybucja S.A. o wymianę wszystkich słupów linii napowietrznych będących własnością Energetyki zlokalizowanych na terenie całego Osiedla Niewiadów. Niejednokrotnie stan techniczny tych urządzeń pozostawia wiele do życzenia i stwarza realne zagrożenie dla przebywających w ich pobliżu osób czy pojazdów.

Wyszukiwarka