13.02.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225  Ujazd


I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1.      Wymagania obowiązkowe:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe;

3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury;

4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe;

5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

6)      dobry stan zdrowia;

7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

2)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych

z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

3)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

4)      doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;

5)   doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;

6)   znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

7)   prawo jazdy kat. B;


II.     Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd;

2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 6 lat;

3)      pełny wymiar czasu pracy;

4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2020 r.

5)      obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;

5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi;

7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.


IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,

2)      pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie o treści:

„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

10)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

V. Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać

w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe" w terminie do 6 marca 2020 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

VI. Informacje dodatkowe :

1) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o  powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert;

4)  informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 23 96).

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy


                                                                                                          (-) mgr inż. Artur Pawlak


Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe


Wyszukiwarka