DLA MIESZKAŃCÓW

13.05.2019

Powiadomienie SMS

Wniosek o powiadomienie SMS - Pobierz

Czytaj więcej...

11.03.2019

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt !!! Rolniku składając spis zwierząt dziś unikniesz kolejek!!! Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Rolnicy posiadający 15 sztuk bydła i więcej proszeni są o dostarczenie w/w spisów na nośnikach elektronicznych w arkuszu kalkulacyjnym „excel”, co pozwoli znacząco skrócić czas ich obsługi.  

Czytaj więcej...

11.03.2019

UWAGA MIESZKAŃCY! „AZBEST”

Wniosek dla mieszkańca- Azbest.pdfWniosek dla mieszkańca- Azbest.docxUWAGA MIESZKAŃCY!„AZBEST”Wójt Gminy Ujazd informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie w 2018 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Ujazd pokój nr 15 oraz na stronie internetowej www.ujazd.bip.cc  - (aktualności).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 w  terminie do 20 marca 2018 r.  

Czytaj więcej...

11.03.2019

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowychDofinansowanie na wymianę pieców węglowych na proekologiczne źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja.W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków przez WFOŚiGW w Łodzi na wyżej wymieniony program gmina Ujazd przystąpiła do prac przygotowawczych zmierzających do złożenia w imieniu mieszkańców wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5,PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.Dofinansowanie może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, do których należą:  koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem; koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu; koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej; koszty wykonania węzła cieplnego; koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej. Rodzaje zadań, których realizacja będzie dofinansowana w ramach Programu1) Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez:a) źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz    paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;b) podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.2) Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki: nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko  przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie; musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagańdla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 4549); powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. 3) Nowo instalowane źródła ciepła muszą być zgodne z innymi aktualnie obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.4) Ilość instalowanych nowych źródeł ciepła objętych dofinansowaniem nie może przekraczać ilości likwidowanych źródeł ciepła za wyjątkiem sytuacji, w której rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego dotychczas systemu ogrzewania. W załączeniu treść Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II, oraz deklaracja dla beneficjenta. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na realizacje Programu prosimy o zapoznanie się z załączonym materiałem i składaniem wypełnionej deklaracji zgodnie z jej treścią.Przyjmowanie  deklaracji potrwa do dnia 8 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje: http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,2146,1,1.html  

Czytaj więcej...

28.02.2019

Bądź bezpieczny nad wodą

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka