Nabór na stanowisko psychologa

 

 

Dyrektorzy jednostek oświatowych w Gminie Ujazd

ogłaszają nabór na stanowisko psychologa

 I. Przedmiot naboru:

1.   Stanowisko: psycholog

 1. Miejsce wykonywania pracy:
  1. 8/20 – Zespół Szkół w Ujeździe
  2. 4/20 – Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów
  3. 4/20 – Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
  4. 4/20 Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów  
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2013 do 31 sierpnia  2014 r. z możliwością przedłużenia.

Wymiar czasu pracy:  20 godzin – 1 etat

II. Wymagania podstawowe

 1. Kwalifikacje nie mniejsze niż określone w § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych  kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z 2009 r.)
 2. Przygotowanie pedagogiczne.

III. Wymagania dodatkowe

 1.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 2.   Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3.  Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub  postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 4.  Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu.
 5.  Umiejętność pracy w zespole oraz prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa
 6.  Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.
 7.  Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji.
 8.   Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
 9.   Poczucie odpowiedzialności.
 10. Znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność   korzystania z poczty elektronicznej, Internetu.
 11. Wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w Zespole Szkół w Ujeździe i Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspierania mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania   odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla  uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 6. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w Przedszkolu Samorządowym w   Ujeździe i Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów

 1. Badanie diagnostyczne zgłaszanych przez nauczycielki dzieci.
 2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń.
 3. Określanie form i sposobów udzielania pomocy dzieciom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 4. Współorganizowanie zajęć wychowawczo - dydaktycznych prowadzonych przez nauczycielki dla dzieci niepełnosprawnych.
 5. Udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom realizującym indywidualny program.
 6. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców i nauczycieli.
 7. Współpraca z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej.
 8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectwa kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych.
 3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (jeśli kandydat takie posiada).
 4. Świadectwa pracy na stanowisku nauczyciela (kopie) ( jeśli kandydat takie posiada).
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Ujeździe,
ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd do dnia 29 lipca 2013 r. do godz. 15: 00.

Tel. 44 719 22 30

 

VII. Opis procedury wyłaniania kandydata

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni  telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzą  dyrektorzy jednostek oświatowych z tereny Gminy Ujazd.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera