Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w grupie 3 - 4 latków w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe 

ogłasza nabór na stanowisko:

 pomoc nauczyciela w grupie 3 - 4 latków

w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

 

       1.  Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pomoc nauczyciela
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
 3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2013r.  do 30 czerwca 2014r. 
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
 5. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - 1 etat

 

        2. Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie
 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne  lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 5. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku  przedszkolnym

 

        3. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista
 2. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
 3. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Znajomość obsługi komputera:  edytora tekstów WORD, drukarki.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. ( np. ksero,  projektor multimedialny)

            4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, współdziała ze sprzątaczką w utrzymaniu ładu i porządku  oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę  oraz  miejscach określonych w organizacji  pracy grupy i przedszkola.
 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się  z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.
 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych  w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.
 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:
  • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych
  • troska o ład i porządek w przedszkolu
  • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego
  • poszanowanie przełożonych
  • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów
  • właściwa kultura życia codziennego

 

   Obowiązki szczegółowe

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:
  • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej
  • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych
  • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach  dzieci
  • organizowanie wypoczynku dzieci
  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
  • pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni
  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek
  • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci
  • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci
  • pomoc nauczycielce podczas zajęć,
  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 • udział w dekorowaniu sali,
  • czuwanie nad należytą higieną dzieci
  • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience
  • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica
  • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola
  • otaczanie dziecka opieką od chwili przyjazdu autobusem szkolnym lub przejęcia dziecka  od osoby przyprowadzającej je do przedszkola
  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw
  • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu

 

 1. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:
  • sprawdzenie kurków wodociągowych
  • wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych
  • zamknięcie drzwi i okien w sali

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności, ( kopie)
 5. Świadectwa pracy
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc nauczyciela
 7.  Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

                 Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  od dnia 10 lipca 2013r. do dnia 26 lipca 2013r. do godz. 15:30 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko:  pomoc nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe”.

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. W pierwszym etapie procedury naboru dyrektor dokonuje analizy dokumentów  i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Wyłonienie kandydata odbywa się również w ramach drugiego etapu składającego się  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów, której dokonuje dyrektor przedszkola.
 3. Trzecim etapem naboru jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza dyrektor przedszkola. Na rozmowę kandydaci zapraszani są telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe, na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.              .

 

 

Ujazd dnia 9 lipca 2013r.   

                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

                                                                                                                                                                             Emilia Małagowska

22
stycznia wtorek
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera