Nabór na stanowisko Kierownika Referatu do spraw Inwestycji w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Wójt Gminy Ujazd

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU DO SPRAW INWESTYCYJNYCH

 W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE

 

 1. Wymagania niezbędne:

Osoba musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223. poz. 1458 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 170/29/2009 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Ujeździe, tzn.:

1) posiadać obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3) nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  posiadać :

- wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo lub pokrewne  oraz co najmniej 3 -letni staż pracy lub wykonywać przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

5) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

2.1.Predyspozycje osobowościowe

1) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

2) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 1. Umiejętności zawodowe:
 2. znajomość przepisów:
 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy, między innymi:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku             o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 6. przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 7. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 8. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,
  1. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej,  edytora tekstów WORD, posługiwania się Internetem.
  2. mile widziany staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach samorządu terytorialnego, uprawnienia kierownika budowy, uprawnienia do projektowania.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

3.1. w zakresie inwestycji i remontów:

 1. inicjowanie  działań i przygotowywanie programów na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej;
 2.  opracowanie programów inwestycyjnych;
 3. opracowanie projektów potrzeb finansowych z zakresu inwestycji, modernizacji, remontów kapitalnych, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;
 4. opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;
 5. inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej;
 6. zlecanie opracowań koncepcyjnych planowanych inwestycji gminnych;
 7. zlecanie opracowań w zakresie kompleksowych dokumentacji technicznych planowanych inwestycji gminnych;
 8. zlecanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji;
 9. koordynacja, uzgadnianie i analiza zleconych opracowań koncepcyjnych i dokumentacji technicznych; 
 10. uzgadnianie i analiza dokumentacji technicznych, zlecanych i opracowywanych przez inne  jednostki organizacyjne gminy;
 11. współpraca w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji z gestorami sieci gazowych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  telefonicznych  oraz zarządcami dróg;
 12. występowanie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę  lub dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót (dotyczy przedsięwzięć dla realizacji których nie jest wymagane pozwolenie na budowę)  dla inwestycji prowadzonych przez Gminę;
 13. przekazywanie dokumentacji  technicznej wykonawcy w zakresie i terminach z nim uzgodnionych;
 14. przygotowanie materiałów w zakresie przekazywania wykonawcy terenu budowy;
 15. koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji i remontów w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
 16. zapewnienie dostaw maszyn i narzędzi i urządzeń stanowiących wyposażenie inwestycji w zakresie        i terminach uzgodnionych z zainteresowanymi i dostosowanych do terminów rozpoczęcia i ukończenia realizacji inwestycji;
 17. prowadzenie kontroli zgodności zakresu, jakości wykonywania i kosztów realizowanych inwestycji          i remontów z założeniami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym rozliczanie materiałowe przedsięwzięć prowadzonych systemem gospodarczym;
 18. nadzór nad odbiorem  inwestycji lub wchodzących w jej zakres obiektów, ich części lub robót poza obiektami do wykonania  po sprawdzeniu należytego ich wykonania i w zakresie ustalonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
 19. podejmowanie odpowiednich starań o usunięcie przeszkód w przygotowaniu realizacji inwestycji, wykonaniu robót budowlanych, dostawie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie inwestycji;
 20. zapewnienie wykonania robót budowlanych realizowanych  systemem gospodarczym, poprzez:
 1. ustalanie harmonogramu i zakresu prowadzonych  robót,
 2. nadzór nad zaopatrzeniem materiałowym,
 3. zapewnienie odpowiednich narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji  planowanych  zadań,
 1. zapewnienie kierownictwa robót budowlanych i nadzoru na tymi robotami w razie realizacji inwestycji systemem gospodarczym i powierzenia tych funkcji osobom mającym przygotowanie zawodowe wymagane do prowadzenia danego rodzaju robót budowlanych;
 2. sprawowanie kierownictwa i nadzoru  nad grupą   pracowników Urzędu Gminy  zatrudnionych  na stanowiskach robotników gospodarczych i stanowiskach rzemieślniczych;
 3. prowadzenie książek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia komunalnego, a w szczególności zapewnienie przeglądów okresowych  tych  obiektów w wymaganych prawem terminem;
 4. przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów, w tym  na potrzeby Rady Gminy i Wójta Gminy;
 5. redagowanie stron Biuletyny Informacji Publicznej zgodnie z zakresem działania Referatu do spraw Inwestycyjnych;
 6. stałe dostarczanie na stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy  informacji dotyczących bieżącej pracy Referatu celem umieszczenia ich w serwisach  informacyjnych Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 1. W  zakresie spraw gospodarczych gminy
 1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dostawę energii elektrycznej  lub innych mediów do budynków stanowiących własność mienia komunalnego oraz prowadzenie ewidencji zawartych umów;
 2. nadzór nad gospodarką samochodowo- paliwową  w Urzędzie Gminy, poprzez:
  1.  ustalanie norm  zużycia paliwa dla środków transportowych stanowiących własność gminy,            w szczególności:  ciągnika, koparki,
  2. nadzór nad prowadzoną ewidencją zużycia paliwa,
  3. przygotowywanie zestawień niezbędnych do ustalenia dostawcy paliwa na potrzeby Urzędu Gminy;
  4.  przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych  w zakresie gospodarki  samochodowo- paliwowej prowadzonej przez Urząd Gminy,
 3. uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień, a w szczególności wydawanie warunków technicznych na włączanie się do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

 1. Warunki pracy

1) Wymiar czasu pracy – 8 godzin;

2) Praca jednozmianowa;

3) Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy;

4) Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się a stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc )

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny;
  2. Kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae;
  3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;
  5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);
  6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. Osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie (pok. 1) Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, w terminie do dnia 19 lipca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny w ustalonych terminach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)                                                                                        

 

 

Ujazd, dnia 3 lipca 2013 r.

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Ujazd

                                                                                                                                                                      (-) mgr inż. Marcin Grzelczak

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera