nabór na stanowisko pomoc kucharki w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

.Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

ogłasza nabór na stanowisko

pomoc kucharki

w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

 

 1. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pomoc kucharki

      2.Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

      3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2013 do 30 czerwca  2014r.

      4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

5. Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat

 

 1. Wymagania podstawowe:

            1. Wykształcenie co najmniej zawodowe

      2.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1.przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

2.umiejętność podejmowania decyzji

3..umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dorosłymi pracownikami przedszkola

4.poczucie odpowiedzialności

5.wysoka kultura osobista

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

 1. Obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków 

   ( mycie , obieranie , czyszczenie ) . Rozdrabnianie warzyw ,owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów    technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych

 1. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi
 2. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych , BHP i ppż. oraz dyscypliny pracy.
 4. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją  użytkowania,
 5. Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Mycie naczyń ( wyparzanie ) i sprzętu  kuchennego
 8. Utrzymanie w czystości kuchni i pozostałych pomieszczeń kuchennych
 9. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki związanych z organizacją  pracy przedszkola.
 11. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie maszyn , urządzeń i drobnego sprzętu

 

Wymagane dokumenty:

                          a)życiorys (CV)

                          b) list motywacyjny

c) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

d) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
i umiejętności, ( kopie)

e) świadectwa pracy

f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc nauczyciela 

g) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  lub Przedszkola Samorządowego w Niewiadowie od dnia 12 lipca 2013 r. do dnia 26 lipca 2013 r. do godz. 15:30 z dopiskiem ,, Oferta na stanowisko pomoc kucharki w ramach projektu ,, Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego”.

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni  telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w obydwu  przedszkolach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom  drogą pocztową.              .

 

Ujazd dnia 11 lipca 2013r.                                                            

 

                                                                                                 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

                                                                                                                          Emilia Małagowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera