Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki

góra skrzynki.png

Tytuł projektu „Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. „Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.

Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki w gminie Ujazd, poprzez kompleksową termomodernizację budynku oraz wymianę źródła ciepła z  węglowego na ekologiczne wykorzystujące pompę ciepła. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektem realizacji projektu będzie polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła  oraz likwidacja barier architektonicznych, co pozwoli na aktywne uczestnictwo lokalnej społeczności w życiu społeczno-kulturalnym miejscowości Skrzynki. Projekt przyczyni się do  wzrostu  wykorzystania odnawialnych źródeł energii  opartych na pompie ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. 

Projekt ma również na celu poprawę efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwijanie alternatywnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej na poziomie lokalnym.  Realizacja projektu sprzyja promowaniu gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w gminie Ujazd.

Projekt zakłada głównie izolację termiczną Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach, w tym m.in. izolację cieplną ścian, dachów, podłóg, wymianę okien i drzwi, remont kotłowni, montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, remont kotłowni. Ponad to budynek zostanie częściowo przebudowany  oraz zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Wartość  całkowita zadania: 1 763 083,82 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 645 142,26 zł

Projekt jest realizowany w okresie od 31 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Planowane zakończenie robót budowlanych -  listopad 2017 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera