Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące konsultacji społecznych na 2016 rok

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza  konsultacje  społeczne dotyczące

projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

 

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie priorytetowych obszarów współpracy i zakresu realizacji zadań publicznych w roku 2016.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji mogą zostać uwzględniane przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy Ujazd.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 określone w Programie współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016, zwanym dalej Programem współpracy na rok 2016.

 

  1.  Czas rozpoczęcia konsultacji:

         16 listopada 2015 roku

 

  1.  Czas zakończenia konsultacji:

         23 listopada 2015 roku

 

V. Forma konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w formie:

  1. zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe po adresem www.ujazd.bip.cc oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl,
  2. protokołowanego otwartego spotkania z uprawnionymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

  1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd,
  2. pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty, o których mowa w punkcie 2, opinii i uwag do projektu Programu współpracy na rok 2016.

4. Projekt Programu współpracy na rok 2016 będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępne będą:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.bip.cc (w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE),

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl (w zakładce OGŁOSZENIA),

c)   w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6 (pokój nr 4).

 

5. Uwagi i propozycje zmian w projekcie Programu współpracy na rok 2016 winny być zgłaszane na formularzu konsultacji, który należy wypełnić czytelnie.

6. Formularz konsultacji można przesłać listownie na adres Urząd Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (decyduje data wpływu do Urzędu), drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2016” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy  w Ujeździe (pokój nr 1).

7. Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 23 listopada 2015 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

8. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

 

PDFzarzadzenie konsultacje 2016.pdf

DOCXFORMULARZ KONSULTACJI 2016.docx

PDFuchwala projekt konsult 2016.pdf

21
marca czwartek
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera