Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY UJAZD

z dnia 21 października 2015 r.

 

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022

 

Wójt Gminy Ujazd serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Ujazd do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022”.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Strategii” oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Ujazd.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 25 listopada 2015 r.

 

  • W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Ujazd.
  • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu Programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022” na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.
  • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
  • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 25 listopada 2015 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Projekt „Strategii” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.bip.cc;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl  (w zakładce OGŁOSZENIA);

3) w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6 (pokój nr 19).

 

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

  1. w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe po adresem www.ujazd.bip.cc oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl z możliwością przesłania uwag i wniosków  do projektu Programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022” drogą mailową na adres: ;
  2. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokój nr 1 lub przesłanie na adres Urząd Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Niniejsze ogłoszenie sporządzono na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 162/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022”.

 

Z up. Wójta Gminy Ujazd

 Z-ca Wójta Gminy Ujazd

        Beata Potemska

 

PDFprojekt SRG-Ujazd.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera