OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych - place zabaw

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza  konsultacje  społeczne

dotyczące projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd.

 

  1. Cel konsultacji

 

Celem konsultacji jest zebranie propozycji oraz wspólne wypracowanie katalogu zasad korzystania ze placów rekreacyjno-sportowych. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji mogą zostać uwzględniane przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy Ujazd.

 

  1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd.

 

  1.  Czas rozpoczęcia konsultacji:

         29 września 2015 roku

 

  1.  Czas zakończenia konsultacji:

         09 października 2015 roku

 

V. Forma konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe po adresem www.ujazd.bip.cc oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl .

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

     a)  organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd,

b)  pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty, o których mowa w punkcie 2, opinii i uwag do przyjęcia regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd.

4. Projekt regulaminu będącego przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępne będą:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.bip.cc (w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE),

b)  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl  (w zakładce OGŁOSZENIA),

c)   w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6 (pokój nr 4).

5. Uwagi i propozycje zmian w projekcie uchwały winny być zgłaszane na formularzu konsultacji, który należy wypełnić czytelnie.

6. Formularz konsultacji można przesłać listownie na adres Urząd Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (decyduje data wpływu do Urzędu), drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące placów rekreacyjno-sportowych” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy  w Ujeździe (pokój nr 1).

7. Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 09 października 2015 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

8. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

 

DOCformularz konsultacji place zabaw.doc

PDFRegulamin place zabaw.pdf

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak

21
marca czwartek
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera