OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd w sprawie konsultacji społecznych - świetlice

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza  konsultacje  społeczne

dotyczące projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

 

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie propozycji oraz wspólne wypracowanie katalogu zasad korzystania ze świetlic wiejskich. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji mogą zostać uwzględniane przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy Ujazd.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd.

 

  1.  Czas rozpoczęcia konsultacji:

         29 września 2015 roku

 

IV. Czas zakończenia konsultacji:

         09 października 2015 roku

 

V. Forma konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe po adresem www.ujazd.bip.cc oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl .

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

     a)  organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd,

b)  pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty, o których mowa w punkcie 2, opinii i uwag do projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd.

4. Projekt regulaminu będącego przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępne będą:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.bip.cc  (w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE),

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl  (w zakładce OGŁOSZENIA),

c)   w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6 (pokój nr 4).

5. Uwagi i propozycje zmian w projekcie uchwały winny być zgłaszane na formularzu konsultacji, który należy wypełnić czytelnie.

6. Formularz konsultacji można przesłać listownie na adres Urząd Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (decyduje data wpływu do Urzędu), drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące świetlic” lub złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy  w Ujeździe (pokój nr 1).

7. Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 9 października 2015 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

8. Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane

 

DOCformularz konsultacji.doc

PDFRegulamin.pdf

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera