Informacja o zagrożeniu na terenie Gminy Ujazd

Informujemy, że Barszcz Sosnowskiego to roślina silnie toksyczna, wydzielająca parzącą substancję, która zawiera szkodliwe substancje uaktywniające się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

barszcz1.jpeg

barszcz2.jpeg
 

W soku Barszczu Sosnowskiego znajdują się niebezpieczne dla skóry związki, które mogą powodować oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Kontakt z rośliną powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany, długo niezanikające blizny. Do poparzenia przez Barszcz Sosnowskiego może dojść nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu. W czasie upałów toksyczne związki mogą wydostawać się z rośliny w postaci lotnej, które mogą porazić układ oddechowy. Zdradliwość tej rośliny polega na tym, że objawy poparzenia nie są widoczne i odczuwalne bezpośrednio po kontakcie z rośliną. Kiedy poparzymy się pokrzywą, pieczenia odczuwamy natychmiast. Dolegliwości po kontakcie skóry z sokiem barszczu pojawiają się w ciągu od 30 minut do dwóch godzin po fakcie.

Ze względu na toksyczne właściwości Barszczu Sosnowskiego, przy prowadzeniu jakichkolwiek zabiegów jego zwalczania lub ograniczania jego ekspansji wymagających kontaktu z tą rośliną, bądź przebywania w jej otoczeniu, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ostrożności. Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu gołej skóry z powierzchnią rośliny. Osoby podejmujące pracę przy zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego powinny zawsze używać:

  • kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów) okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty),
  •  długich gumowych rękawic,
  • pełnych masek ochronnych (w razie możliwości – z wymiennymi pochłaniaczami; w ostateczności – prostych jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe) lub przynajmniej okularów ochronnych.

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Ujazd deklaruje możliwość usuwania Barszczu Sosnowskiego przez gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadające odpowiednie środki techniczne do tego celu. Przypadki występowania tej niebezpiecznej rośliny można zgłaszać do Urzędu Gminy w Ujeździe pod nr Tel.: 044 719 21 29, wew. 27. Nadmieniam, że do wejścia na daną nieruchomość jednostek straży niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości, bez której usuniecie rośliny nie będzie możliwe.

Informujemy również, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości ciążą obowiązki i odpowiedzialność związane z występowaniem na ich nieruchomościach Barszczu Sosnowskiego, określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.121, ze zm.). Zgodnie z art. 144 powołanej ustawy właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, czyli powstrzymywać się od tzw. imisji. Przez imisje należy rozumieć szkodliwe oddziaływania na sąsiednie nieruchomości, które mogą zakłócać korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, ale nie polegają na fizycznym naruszaniu posiadania. Można za nie uznać również rozsiewanie Barszczu Sosnowskiego na cudzą nieruchomość, jak i przenikanie na nią toksyn wytwarzanych przez tę roślinę rosnącą na sąsiedniej nieruchomości.

Tym samym w/w przepis prawa otwiera drogę do podnoszenia roszczeń przez osoby trzecie, korzystające z nieruchomości sąsiednich. Mogą one podnieść roszczenia o zaniechanie imisji, czyli o likwidację ich źródła (likwidację stanowisk Barszczu Sosnowskiego), w tym także o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie na podstawie przepisów zawartych w art. 415 Kodeksu cywilnego i następnych o odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera