Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy w Ujeździe

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015

WÓJTA GMINY UJAZD

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ujeździe
i Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Ujeździe

 

Na podstawie na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 104, art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, poz. 1662) w związku z art. 42 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

zarządzam co następuje:

§ 1

          W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Ujeździe stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/2014 Wójta Gminy Ujazd z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ujeździe § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Urząd Gminy w Ujeździe czynny jest we wtorki od godz. 830 do godz. 1630”.

§ 2

          W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Ujeździe stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/4/2009 Wójta Gminy Ujazd z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Ujeździe wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 15 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 730 do godz. 1530, wtorek – od godz. 830 do godz. 1630”,
  2. § 15 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „woźna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 700 do godz. 800  i od godz. 1300 do godz. 2000, wtorek – od godz. 730 do godz. 830 i od godz.1300 do godz. 2000”,
  3. § 16 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodu osobowego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 730 do godz. 1530, wtorek – od godz. 830 do godz. 1630”.

§ 3

Niniejsze zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Ujeździe poprzez wyłożenie go do wglądu w Referacie Ogólnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak

 

 


 

 

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera