Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118, poz. 1146, z 2015 roku poz. 1138) oraz w związku z Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I.  W ramach konkursu powierzone mogą zostać następujące zadania:

1) Zadanie I/2015

pt.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt (w grupie wiekowej do lat 14-u) oraz piłki nożnej chłopców (w grupie wiekowej do lat 14-u) na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

W budżecie Gminy w roku 2015 na realizację zadania I/2015 przeznaczono kwotę „28.000,00” zł .

 

2) Zadanie II/2015

pt.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

W budżecie Gminy w roku 2015 na realizację zadania II/2015 przeznaczono kwotę „28.000,00” zł .

 

 1. Zasady przyznawania  dotacji
 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118, poz. 1146, z 2015 roku poz. 1138), które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd,
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.

 

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie i mogą złożyć ofertę wspólną, przy czym oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
 3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem odpowiednich przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118, poz. 1146, z 2015 roku poz. 1138).
 4. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w każdym zadaniu.
  W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jeden podmiot na to samo zadanie wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Zapis dotyczy ofert składanych samodzielnie, jak i wspólnie.
 1. Realizacja zadania  I/2015 i  II/2015  nastąpi w trybie powierzenia zadania.
 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Wójt Gminy Ujazd, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej. Do decyzji tej nie stosuje się trybu odwoławczego.
 1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację w/w zadań będą miały możliwość bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych w Osiedlu Niewiadów stanowiących własność Gminy (boisko wielofunkcyjne, Stadion sportowy), obiektów sportowych w Zespole Szkół w Ujeździe, boiska sportowego „ORLIK 2012” w Ujeździe oraz obiektów Gminnej Hali Sportowej.

      8. Określone w niniejszym ogłoszeniu środki finansowe mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów:

 1. wynagrodzenie trenerów,
 2. usługi transportowe,
 3. zakup sprzętu sportowego, konserwację posiadanego sprzętu,
 4. zakup strojów sportowych (np.: dresy, koszulki, getry, spodenki, buty),
 5. zakup nagród rzeczowych,
 6. zakup usług integralnie związanych z realizacją zadania (zakup środków czystości, napojów, itp.),
 7. innych niż wymienione powyżej, niezbędnych do realizacja zadania,

które zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gmina Ujazd;

9. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów.

10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

11. W przypadku przyznania niższej niż wnioskowa kwoty dotacji, oferent może przedłożyć korektę kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (kosztorysu) w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą. Korektę należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma powiadamiającego o wysokości przyznanej dotacji. Niezłożenie korekty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacją.

Po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznaniu dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może również zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

           12. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z owaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostanie bez zmian.

 

 1.  Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zakres czasowy realizacji zadań:
 • zadanie I/2015   –  01 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.
 • zadanie II/2015  –  01 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.

2. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania każdorazowo określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

3. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy (wyodrębnienie rachunku bankowego, na który będzie przekazana dotacja oraz dokonywane będą wydatki związane z realizacją zadania).

4. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

6. Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zdania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

 

IV.       Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące wyżej wymienionych zadań winny być złożone odrębnie dla każdego zadania  zgodnie z formularzem ofert  określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ujazd (pokój Nr 1) w zamkniętych kopertach.

3.  Koperty z ofertami powinny być wyraźnie, czytelnie opisane, a opis musi zawierać nazwę i adres oferenta, rodzaj i nazwę zadania zgłoszonego do konkursu oraz wysokość wnioskowanej dotacji.

4. Termin składania ofert upływa 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 1530.

5. Oferty, które zostaną złożone w sekretariacie Urzędu Gminy lub wpłyną drogą pocztową, po ustalonym terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe, niezależnie od daty stempla pocztowego.

6. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.

7. Formularze ofert dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd – pokój nr 4, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd  www.ujazd.bip.cc oraz na stronie internetowej Gminy Ujazd  www.ujazd.com.pl

8. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego
  do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

            9. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

            10. Oferent związany jest złożona ofertą do dnia podpisania umowy.

11. Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (także wydruk z bazy elektronicznej KRS), innego rejestru lub ewidencji;
 2.  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów;
 3. w przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby;
 4. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

V.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową, której tryb powołania, zasady działania oraz zadania określono w § 13 ustęp 1-23 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” zwanej dalej uchwałą (uchwała dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd, pod adresem http://www.ujazd.bip.cc/file_download.php?fid=1482&lid=2340&loc=page    lub http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/150_01359aa0_11-14.pdf).

 

2. W pierwszym etapie konkursu Komisja sprawdza prawidłowość złożonych ofert pod względem formalnym biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. prawidłowości zamknięcia i opisu koperty;
 2. zgodności oferty z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25), a w szczególności Komisja sprawdza czy oferta zawiera:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę
   w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz
   o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
  7. w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy działające wspólnie, Komisja sprawdza ponadto, czy  Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz sposób reprezentacji podmiotów, które złożyły ofertę wspólną wobec organu administracji publicznej.
 3. kompletności wymaganych załączników (w przypadku kserokopii potwierdzenie zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione ),
 4. aktualności odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji
  lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta
  i umocowanie osób go reprezentujących,
 5. popisanie umowy przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta,
 6. zgodności zakresu rzeczowego ze statutem.

 

3. Zgodnie z § 13 w/w uchwały oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą zostać skonsultowane telefoniczne przez Komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty.

4. Niespełnienie przez ofertę jednego z kryteriów formalnych jest równoznaczne z jej odrzuceniem.

5. Oferty spełniające kryteria formalne poddane zostaną weryfikacji pod względem merytorycznym wg poniższych kryteriów :

 1. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania, w tym dotychczasowa działalność oferenta, w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne oraz dotychczasowa współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie zadań publicznych,
 3.  logiczność i spójność zakładanych celów z opisem działań w zakresie realizacja zadania,
 4. zadeklarowaną przez organizację jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane,

e) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym:

 • zasadność przedstawionych kosztów,
 • adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,
 • zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych,
 • relacje wynagrodzenia personelu zabezpieczającego wykonanie zadania do kosztów bezpośrednich,

f) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (dotyczy wsparcia realizacji zadania),

g) zadeklarowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

 

6. Członkowie Komisji dokonują oceny formalnej ofert na karcie oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz oceny merytorycznej ofert na karcie oceny merytorycznej, której wzór określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

7. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów i ofert  zawierają karty oceny oferty, o których mowa w ustępie 6.

8. Ocena wniosku jest obliczona jako średnia ocen dokonanych przez wszystkich członków Komisji.

9. Przekazanie dotacji następuje w drodze umowy.

 

VI. Pozostałe warunki konkursu

            1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

            2. Łączna wysokość środków wydatkowanych w 2014 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży wyniosła 60.000,00 zł w tym :

– wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których w art. 3 ust.3, oraz wynosiła – 60.000,00 zł.

            3. Gmina w roku 2015 na realizację zadań z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  dzieci i młodzieży zamierza przekazań 60.000,00 zł. Do chwili ogłoszenia niniejszego konkursu Gmina nie realizowała zadań własnych w wyżej wymienionym zakresie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118, poz. 1146,
z 2015 roku poz. 1138).

            4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z informacją o przyznanych kwotach dotacji zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd oraz na stronie internetowej Gminy Ujazd niezwłocznie po akceptacji Wójta Gminy Ujazd.

 

Wójt Gminy ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak

 

pozostałe materiały pod adresem http://www.ujazd.bip.cc/p,158,_rganizacje_pozarzadowe.html - konkurs nr 6

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera