Informacja na temat budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w Osiedlu Niewiadów

 

Gmina Ujazd realizuje inwestycję obejmującą budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów. Zakładanym efektem prowadzonych działań inwestycyjnych jest powstanie sieci długości prawie 600 m.b. z rur preizolowanych o średnicy od 110 mm do 200 mm i współczynniku strat cieplnych poniżej 0,029 W/mK. Dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie ciągłość dostaw ciepła i ograniczenie strat cieplnych do około 4-5%.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został w maju bieżącego roku. W niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęło sześć ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma DOMTOM Sp. z o.o. z Łodzi. W tym samym miesiącu o wszystkich zamierzeniach związanych z rozpoczęciem prac w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Osiedle Niewiadów, w tym o konieczności wykonania wykopów na trasie przebiegu sieci ciepłowniczej informowano Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III
w Niewiadowie. Jednocześnie zwrócono się z wnioskiem do w/w Zarządu o wstrzymanie prowadzenia robót utwardzeniowych w okolicy bloków nr 23, 24 i 26, z uwagi na przebieg w tym miejscu projektowanej sieci ciepłowniczej.

Firma DOMTOM prowadzi roboty bardzo sprawnie, z ponad tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego harmonogramu prac. Roboty montażowe zewnętrze wykonano już w około 80 %, natomiast prace na węzłach ciepłowniczych wewnątrz budynków osiągnęły półmetek. Równocześnie, na bieżąco prowadzone są roboty odtworzeniowe, izolacyjne i porządkowe, które planowano rozpocząć dopiero wiosną roku przyszłego.

Koszt inwestycji to kwota 1 056 570,00 złotych. W pierwszej połowie września Gmina Ujazd planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

     Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Marcin Grzelczak

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera