Koordynator projektu ~Wiedza drogą do sukcesu~ w ramach EFS

Znak sprawy: RI. 042.7.1.2014                                                                                                          Ujazd, dnia : 15.07.2014 r.

                                                                               

                                                                      

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

 1. Zamawiający :

  Zamawiającym jest :

  Gmina Ujazd

  Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

  tel.  044 719 21 23, fax: 044 719 21 29

  adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

  adres poczty elektronicznej:

   

  II. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd.

  III. Oznaczenie postępowania

  Postępowanie oznaczone jest jako:

  Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Wiedza droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

  IV. Opis przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie dotyczy zatrudnienia koordynatora projektu w ramach projektu Wiedza drogą do sukcesuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
 w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2.Projekt, o którym mowa powyżej jest realizowany przez Gminę Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;

3.Głównym celem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych 93 uczniów Szkoły Podstawowej w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów z terenu wiejskiej gminy Ujazd poprzez podniesienie jakości programów rozwojowych szkół podstawowych o dodatkowych zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych i zajęcia związane z doradztwem zawodowym w terminie od 01.08.2014r. do 30.06.2015r. 

4. Przedmiotowy projekt zakłada wsparcie szkolnictwa w dwóch placówkach oświatowych z terenu gminy Ujazd poprzez finansowanie n/w zadań:

-dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów SP z terenu Gminy Ujazd (zajęcia z języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości, przyrodniczo – ekologiczne);

-zajęcia w ramach nowo powstałych Szkolnych Ośrodków Karier dla uczniów VI klas w SP w Ujeździe i Oś. Niewiadów.

CPV

79420000-4   Usługi związane z zarządzaniem

79421000-1   Usługi zarządzania projektem inne niż związane z robotami budowlanymi

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż związane z robotami budowlanymi

 

V. Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie :

1.Zarzadzanie merytoryczne i finansowe projektu (w tym kontrola merytoryczna faktur i płatności)

2.Planowanie, nadzorowanie, koordynowanie oraz organizowanie prawidłowej realizacji Projektu zgodniej
z harmonogramem, celami i wskaźnikami;

3.Zorganizowanie rekrutacji w obu Placówkach Oświatowych (powołanie komisji rekrutacyjnej) opracowanie i prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie procesu rekrutacji;

4. Kierowanie pracą biura Projektu, organizacja i kontrola zadań realizowanych w ramach projektu;

5.Zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz zespołu projektowego; nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołu.

6.Sprawowanie kontroli nad jakością działań;

7.Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego oraz sprawowanie kontroli nad zgodnością działań z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, umową o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi;.

8.Zarządzanie zmianami w projekcie, w tym podejmowanie po konsultacjach z kadrą zarządzającą wiążących decyzji dotyczących realizacji projektu;

9. Planowanie działań i wywiązywanie się z wskaźników. Dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych wskaźników i rezultatów;

10.Sporządzanie części merytorycznej wniosków o płatność;

11.Sprawowanie nadzoru nad realizacją całości projektu (w szczególności rekrutacją, wsparciem i ewaluacją), w tym czynnościami pozostałego personelu projektu i zawieranych z nimi umów;

12.kontrola zajęć i współpraca z prowadzącymi zajęcia w celu realizacji planowanych działań i osiągnięcia zamierzonych rezultatów;

13.Kontakty z Instytucją Pośredniczącą i Beneficjentami Ostatecznymi;

14.Reprezentowanie projektu na zewnątrz;

15.Zapewnienie przestrzegania na każdym etapie realizacji projektu zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

16. Opracowanie i przeprowadzenie początkowej (09.2014r.) i końcowej (05.2015r.) ankiety ewaluacyjnej oraz ich wyników - raportów z ewaluacji projektu (05.2015r.);

17.Nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);

18.Opracowanie kluczowych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym: regulaminów, formularzy, dokumentów związanych z organizacją promocji Projektu

19.Nadzór nad prowadzeniem informacji i promocji Projektu w tym opracowanie projektu materiałów promocyjno informacyjnych projektu;

20.Nadzór i koordynowanie ochroną danych osobowych w zakresie realizacji projektu (PEFS);;

21. Podejmowanie decyzji (po konsultacjach z kadrą zarządzającą spotkania minimum raz w miesiącu)

 

VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki:

Wiedza i doświadczenie

 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub posiadają ukończone studia podyplomowe z pozyskiwania, rozliczania lub zarządzania projektami realizowanymi ze środków unijnych lub pokrewne bądź mają ukończone kursy z zarządzania, rozliczania projektów unijnych potwierdzone stosownymi certyfikatami

 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wiedzę z zakresu równości szans Kobiet i Mężczyzn

 • posiadają doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 • posiadają wykształcenie wyższe

Dodatkowe uprawnienia

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • biegła znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, Wytycznych oraz zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 • umiejętność zarządzania i administrowania projektem unijnym;

   

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

 1. Curriculum Vitae – wzór stanowi załącznik nr 2

 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje w zakresie niezbędnymdo wykonania zamówienia.

 3. Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych– wzór stanowi załącznik nr 3

 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych- wzór stanowi załącznik nr 4

 5. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia –wzór stanowi załącznik Nr 5

 6. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – wzór stanowi załącznik nr 6

  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  VIII. Sposób przygotowanie oraz termin złożenia oferty:

  Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim (osobiście, pisemnie : listem, faksem, e-maile - skan oryginału dokumentu) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd.

  Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2014r.

  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

  Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  IX. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

  Oferta powinna zawierać

 7. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełnione załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6

  Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie: Oferta na Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Wiedza drogą do sukcesu”

  X.  Kryterium oceny ofert

  Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  XI.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  Wykonawca podaje w ofercie  cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie miesięczne (ryczałt miesięczny)

  Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

  XII. Wykluczenie z postępowania

  Nie spełnienie warunków określonych w punkcie VI niniejszego zapytania skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

   

   

  XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

   

 8. Przedmiotem Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Wiedza drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 9. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania obowiązków koordynatora projektu Wiedza drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 10. Termin realizacji przedmiotu umowy od 01.08.2014r do 30.06.2015r. (11miesięcy)

 11. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonujące przedmiot umowy posiadałyco najmniej wykształceniewyższeposiadały odpowiednie zdolności organizacyjne i wystarczającą znajomość formalno – prawnych aspektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym w zakresie polityki równych szans.

 12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur / rachunków częściowych – miesięcznych wystawianych  po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku

 13. W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej Zamawiający dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

 14. Podstawą do wystawienia faktur / rachunków częściowych (miesięcznych) będzie przedłożenie Zleceniodawcy karty czasu pracy.

 15. Koordynator zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach niniejszej umowy.

 16. Wynagrodzenie, o którym mowa, współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

  XIII. Kontakt z wykonawcą

  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  W zakresie proceduralnym:

  Ewelina Chylińska – Inspektor ds. pozyskiwania Funduszy unijnych i zamówień publicznych

  tel./fax 44 719 21 23 w. 48, 44 719 21-29 w. 47,  mail

   

  Wykaz załączników do SIWZ

  Załącznik nr 1                     Formularz oferty - wzór

  Załącznik nr 2                     Curriculum Vitae – wzór

  Załącznik nr 3                     Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów realizowanych w ramach  NSRO – wzór

  Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych- wzór            

  Załącznik nr 5                     Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach w zakresie niezbędnym do wykonania    zamówienia

  Załącznik nr 6                     Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

  Załącznik nr 7                     Wzór umowy

   

  Link do pobrania załączników:   http://www.ujazd.bip.cc/index.php?p=tender&det=278

  Wójt Gminy Ujazd
  (-) mgr inż. Marcin Grzelczak

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera