Nabór na stanowisko pracownika Biura Projektu w ramach projektu „Wiedza drogą do sukcesu”

Ujazd, dnia 17 lipca 2014 r.

 

Wójt Gminy Ujazd

zatrudni na umowę o pracę

pracownika Biura Projektu w ramach projektu Wiedza drogą do sukcesuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przepływ, udzielanie i gromadzenie informacji związanych z projektem,

 2. prowadzenie korespondencji, dokumentacji projektu,

 3. prowadzenie Biura Projektu,

 4. przekazywanie informacji osobom pracującym w projekcie,

 5. oznaczanie projektu,

 6. zarządzanie merytoryczne i finansowe (w tym kontrola merytoryczna i finansowa faktur
  i płatności);

 7. zbieranie danych i innych dokumentów od uczestników projektu,

 8. zbieranie danych osobowych od uczestników projektu i wprowadzanie ich do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (formularz PEFS),

 9. wypełnianie Wniosku Beneficjenta o Płatność (część finansowa),

 10. archiwizacja dokumentów po zakończeniu realizacji projektu,

 11. prowadzenie sprawozdawczości finansowej projektu z uwzględnieniem wytycznych POKL,

 12. kontrola wydatkowanych środków finansowych,

 13. stały kontakt z Koordynatorem projektu (np. informowanie o zauważonych nieprawidłowościach finansowych) oraz Instytucją Pośredniczącą,

 14. uczestnictwo w zebraniach zespołu projektowego,

 15. przygotowanie dokumentów przekazywanych Uczestnikom Projektu,

 16. prowadzenie działań upowszechniających projekt,

Okres trwania umowy: 1.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

List motywacyjny i CV należy składać w sekretariacie (pok. 1) Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera