Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej”

PDFZARZĄDZENIE NR 110_2018 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 20 czerwca 2018 r..pdf

PDFREGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ.pdf

PDFSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT.pdf

PDFFORMULARZ OFERTY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY UJAZD W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ” NA ROK 2018.pdf

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na rok 2018. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr LXII/436/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na lata 2018-2020.

 

1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60+ w roku 2018 w ramach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” w roku 2018, zwanego dalej Programem.

2. Do składania ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą określone
w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm. ) z siedzibą na terenie Gminy Ujazd.

3. Wymagania stawiane oferentom:

1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniająca prawidłową realizacje programu;

2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Ujazd, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie  szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

4. Czas realizacji programu: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

5. Gmina Ujazd pokryje 100% kosztów szczepień profilaktycznych przeciwko grypie – w 2018 roku dla mieszkańców Gminy Ujazd z grupy wiekowej 60+. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2018, wynosi 19 992,00 zł.

6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 3 do Zarządzenia nr 110/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na rok 2018, oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, w zamkniętej kopercie
z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd w terminie
do 2 lipca 2018 r. do godz. 1530 lub nadsyłać listownie na ww. adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ujazd, potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie lub na formularzu innym niż obowiązujący nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. nr 5, Urzędu Gminy w Ujeździe (tel. 44 719-21-29, wew. 24) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc, w zakładce: Tablica ogłoszeń.

8. Dopuszcza się uzupełnienie przez Oferenta braków formalnych oferty na zasadach określonych w „Regulaminie pracy Komisji konkursowej”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.

11. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

12. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu i w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” zostaną odrzucone.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do zmiany terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

14. Informację o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i wyborze realizatora Projektu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera