Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ujeździe z siedzibą

Osiedle Niewiadów bl 8 lokal B

tel . 44 710 1863

 

Określenie stanowiska

Asystent rodzinny – pełen etat, wymiar czasu pracy-40 godzin tygodniowo,

Forma zatrudnienia – umowa o pracę  zadaniowa na czas określony.

Przewidywany okres zatrudnienia – maj 2014 r. – grudzień 2014r.  (z możliwością kontynuacji).

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać warunki określone w art. 12, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami).

Asystentem rodziny może być osoba która ,

1) posiada :

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (Rozp. MP i PS w sprawie szkoleń na asystenta rodziny- DZ. U. Nr 272, poz.1608) lub

c) wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

1 ) Wymagane kwalifikacje:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2 ) Dodatkowo

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) wysoka kultura osobista, obowiązkowość i punktualność,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) dyspozycyjność,

j) kreatywność,

k) prawo jazdy kat. „B” ,własny środek transportu,

l) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. (opis stanowiska pracy – załącznik nr 1).

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny z CV,

- kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,(załącznik)

- kserokopię świadectw pracy,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień i umiejętności,

- podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystanie w pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz , że władza nie jest ograniczona,

- oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego.

 

Terminy i miejsce składania wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,Osiedle Niewiadów bl 8 lokal B, osobiście lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 29 kwietnia 2014 r. do godz.14.00

Aplikacje, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci ,których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.ujazd.bip.cc.pl /  a także na tablicy informacyjnejw siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedle Niewiadów bl. 8 lokal B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikach samorządowych ( DZ. U. z 2008 r. ,Nr 223, poz. 1458 z póź .zm.)”

Szczegółowych informacji udziela Liliana Wilkowska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. , telefon ( 44 710 18 63 )

 

Załączniki :

- Opis stanowiska pracy,

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

zał.1

Opis stanowiska pracy asystenta rodziny

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;

11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,i przekazywanie tej oceny podmiotowi zatrudniającemu ,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi na podstawie zadaniowego systemu czasu pracy, zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Miejscem wykonywania zadań będzie miejsce zamieszkania rodzin oraz miejsce dokonywania czynności na rzecz rodziny.

Zakres odpowiedzialności:

- rzetelna i terminowa realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków,

- wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

- realizowanie obowiązków służbowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Kierownik GOPS

Liliana Wilkowska

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera