Konkurs Morze Bałtyckie widziane oczami dziecka

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Morze Bałtyckie widziane oczami dziecka”

organizowanego przez

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

 

Cele Konkursu:

  • przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, przyrodniczych Morza Bałtyckiego
  • wyrabianie u dzieci wrażliwości na problemy związane z utrzymaniem czystości wód
  • propagowanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i wyrażania swoich uczuć dowolną techniką plastyczną

 

§1 Warunki uczestnictwa

      1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych  klas I-III  z terenu Gminy Ujazd.

2.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A3 lub A4. Tematem prac powinno być morze , jego walory turystyczne, przyrodnicze jak również problemy związane z ochroną czystości jego wód oraz roślin i zwierząt w nim zamieszkujących.

     Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3.Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów , zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

4.Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§2 Termin i warunki dostarczenia prac

1.Prace należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, w terminie do 19 marca 2014 r.

Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych
i publikowanie prac na stronie organizatorów oraz w publikacjach internetowych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2.Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane .

3.Prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane.

§3 Zasady przyznawania nagród

1.Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu, do dnia 21 marca 2014r. ,wyłoni 3 zwycięskie prace w każdej z pięciu kategorii :

  • przedszkola 3-4 latki
  • przedszkola 5-6 latki
  • szkoły podstawowe  klasa I
  • szkoły podstawowe  klasa II
  • szkoły  podstawowe  klasa  III

2.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

3.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4.Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatorów Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych dzieci zostaną poinformowane
o wynikach Konkursu telefonicznie.

5.Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r., o godz. 9.30 w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe podczas obchodów Światowego Dnia Wody.

6.Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe.

*****

Załącznik:

Zgoda na przetwarzanie danych i publikowanie prac na stronie organizatorów oraz
w publikacjach internetowych

 

Wyrażam zgodę na publikowanie pracy mojego dziecka ……………………………………. biorącego udział w konkursie plastycznym „Morze Bałtyckie widziane oczami dziecka”

na stronach internetowych organizatorów konkursu.

 

…………………………………………………

data i podpis rodzica lub opiekuna dziecka

DOCRegulamin_konkursu Bałtyk.doc

23
marca sobota
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Najbliższe wydarzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera